Przetargi.pl
Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego

Gmina Krzyż Wielkopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 64-761 Krzyż Wielkopolski, Wojska Polskiego 14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzyż Wielkopolski
  Wojska Polskiego 14
  64-761 Krzyż Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  REGON: 570791081
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzyz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie wraz z remontem budynku Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim przy ul. Wojska Polskiego 14 w Krzyżu Wielkopolskim, na działce o nr ew. 742/2, w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego”.2. Zakres robót budowlanych jakie muszą zostać wykonane przez Wykonawcę:Prace zostały podzielone na dwie części: Część I dotycząca przebudowy parteru istniejącego budynku Urzędu Miejskiego;Część II dotycząca remontu I, II i III piętra budynku Urzędu MiejskiegoZakres prac wynika z dokumentacji projektowej, a w jego skład wchodzą:2.1. roboty budowlane budynku: dach, elewacja, wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, prace malarskie i okładzinowe ścian, posadzki i okładziny, stolarka wewnętrzna drzwiowa,2.2. instalacje sanitarne: instalacja centralnego ogrzewania z zasilaniem instalacji pompy ciepła, instalacja wodno – kanalizacyjna, wentylacja,2.3. instalacje elektryczne: wewnętrzna instalacja oświetleniowa z gniazdami, okablowaniem i rozdzielnicami, instalacje teletechniczne, instalacja fotowoltaiczna, instalacja hydrantowa,2.4. zagospodarowanie działki: nawierzchnie utwardzone, elementy małej architektury i zieleni, ogrodzenie i oświetlenie terenu.3. Roboty budowlane należy rozpocząć od parteru, następnie kolejne piętra (pierwsze, drugie i trzeci piętro).4. Zamawiający wymaga, aby miejsca sąsiadujące z terenem prowadzenia robót oraz sam teren inwestycji były codziennie porządkowane, a teren prowadzenia robót zabezpieczony i wygrodzony w sposób umożliwiający normalne użytkowanie terenów do niego przyległych oraz budynku urzędu przez pracowników urzędu jak i klientów korzystających z urzędu.5. Wykonawca zobowiązany jest między innymi do:5.1. zabezpieczenia instalacji urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,5.2. dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,5.3. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robot, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt naprawy nawierzchni, instalacji, oraz innych części budynku i elementów wykończeniowych i zagospodarowania terenu zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy,6. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz naprzemiennie w przedmiarze robót lub kosztorysie ślepym (zwanym dalej „przedmiarem robót”), które to stanowią integralną część Specyfikacji – Załącznik nr 2 do SWZ.7. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium – w wysokości 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy).3. Wadium wnoszone w pieniądzu, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy, numer: 48 8362 1044 5500 0361 2000 0040, tytułem: „WADIUM – numer referencyjny postępowania: TG.271.4.2024.MB”.4. W przypadku wniesienia wadium w formie:4.1. poręczeń lub gwarancji:4.1.1. powinno być złożone w takiej formie jak jest składana oferta, za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/krzyz_wielkopolski4.1.2. powinno zostać złożone w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta i musi obejmować końcowy termin związania ofertą,4.1.3. powinno być wystawione na Zamawiającego,4.2. pieniężnej – przelewem na rachunek bankowy – musi wpłynąć na wskazany w ust. 3 rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Warunek udziału zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:A. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat lub jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej 2 roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie budynku, o wartości każdej roboty budowlanej co najmniej 2.800.000,00 PLN brutto (każda robota budowlana w ramach odrębnej umowy).B. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, tj.:1) kierownikiem budowy branży budowlanej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie, w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień;2) kierownikiem robót branży elektrycznej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień.3) kierownikiem robót branży instalacyjnej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień.Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wyżej wymienionych osób.Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach