Przetargi.pl
Budowa nowych dróg na ulicach: Jesionowa, Kwiatowa i Słoneczna w miejscowości Dominowo oraz przebudowa drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne

Gmina Dominowo ogłasza przetarg

 • Adres: 63-012 Dominowo, ul. Centralna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dominowo
  ul. Centralna
  63-012 Dominowo, woj. wielkopolskie
  REGON: 631258224
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dominowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa nowych dróg na ulicach: Jesionowa, Kwiatowa i Słoneczna w miejscowości Dominowo oraz przebudowa drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące kompleksowej realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dotyczących budowy nowych dróg na ulicach: Jesionowa, Kwiatowa i Słoneczna w miejscowości Dominowo oraz przebudowie drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowych dróg na ulicach: Jesionowa, Kwiatowa i Słoneczna w miejscowości Dominowo oraz przebudowa drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia drogowego ulic Kwiatowa i Słoneczna w Dominowie.3. Zakresem przedmiotu zamówienia objęte zostało także zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji deszczowej ulic Kwiatowa i Słoneczna w Dominowie.4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1) dokumentacji projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń;2) robót budowlanych zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej;3) dokumentacji powykonawczej.5. W ramach realizacji inwestycji objętego przedmiotem zamówienia, należy:1) opracować dokumentację techniczną, która winna zawierać:a) projekt budowlany i wykonawczy lub budowlano-wykonawczy;b) kosztorys ofertowy;c) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;d) program zapewnienia jakości;e) harmonogram wykonania robót budowlanych.2) uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, odstępstwa, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji oraz uzyskać pozwolenie na budowę.6. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, która to stanowi integralną część Specyfikacji – Załącznik nr 2 do SWZ.7. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium – w wysokości 40.000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i zero groszy).3. Wadium wnoszone w pieniądzu, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp. O/ Dominowo, numer:12 9085 0002 0040 0400 4444 0010, tytułem: „WADIUM – numer referencyjny postępowania: S.271.3.2024”.4. W przypadku wniesienia wadium w formie:4.1. poręczeń lub gwarancji:4.1.1. powinno być złożone w takiej formie jak jest składana oferta, za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/dominowo4.1.2. powinno zostać złożone w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta i musi obejmować końcowy termin związania ofertą,4.1.3. powinno być wystawione na Zamawiającego,4.2. pieniężnej – przelewem na rachunek bankowy – musi wpłynąć na wskazany w ust. 3 rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Warunek udziału zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:A. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat lub jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej:1) 2 roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, polegające na budowie lub przebudowie drogi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, o wartości co najmniej 2.000.000,00 PLN brutto każda (każda robota budowlana w ramach odrębnej umowy);2) 1 usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) budowy lub przebudowy drogi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.B. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, tj.:1) kierownikiem budowy branży drogowej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie, w w/w specjalności.2) kierownikiem robót branży elektrycznej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, w w/w specjalności.3) kierownikiem robót branży instalacyjnej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, w w/w specjalności.4) projektantem branży drogowej – co najmniej 1 osoba, posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie, w w/w specjalności.5) projektantem branży elektrycznej – co najmniej 1 osoba, posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie, w w/w specjalności.6) projektantem branży instalacyjnej – co najmniej 1 osoba, posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie, w w/w specjalności.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wyżej wymienionych osób w poszczególnych branżach, np. osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy branży drogowej z projektantem branży drogowej.Zamawiający uznaje, iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień.Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach