Przetargi.pl
Modernizacja i przebudowa dworu w Kuźnicy Grabowskiej siedziby Muzeum Elementarza

Gmina Kraszewice ogłasza przetarg

 • Adres: 63-522 Kraszewice, Wieluńska 53
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 300 90 00
 • Data zamieszczenia: 2024-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kraszewice
  Wieluńska 53
  63-522 Kraszewice, woj. wielkopolskie
  tel. 62 300 90 00
  REGON: 250855446
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kraszewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i przebudowa dworu w Kuźnicy Grabowskiej siedziby Muzeum Elementarza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku kultury, nauki i oświaty oraz budowa altany parkowej na działkach o nr ewidencyjnym 281/1 oraz 281/2 w miejscowości Kuźnica Grabowska. Działki objęte planowaną inwestycją są częściowo zabudowane budynkiem kultury, nauki i oświaty objętym planowaną inwestycją. Muzeum im. prof. Falskiego – muzeum elementarza (budynek dawnego dworku, planowany do przebudowy i rozbudowy) jest otoczony parkiem dworskim z początku XIX, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego pod nr rej.: 746/Wlkp/A z 12.05.2009r. Frontowa część terenu opracowania jest ogrodzona. Na terenie opracowania występują: współczesny obiekt budowlany (gospodarczy) oraz utwardzenia terenu - dojście do budynku -przeznaczone do rozbiórki (wg projektu rozbiórek). Dodatkowo występują nasadzenia zieleni niskiej, średniej i wysokiej. Aktualnie park nie posiada dobrze zachowanych elementów pierwotnego założenia. Pozostałość stanowi nieliczny starodrzew - w tym 4 pomniki przyrody.Zakres planowanej inwestycji objętej przedmiotowym postępowaniem obejmuje: rozbiórki, wzmocnienie, iniekcje, izolacje termiczną istniejących ścian fundamentowych – zewnętrzne, zamurowania ścian zewnętrznych, konstrukcje żelbetowe i stalowe, dach, stolarka otworowa wewnętrzna, elewacja, instalacja odgromowai stanowi etap I w ramach inwestycji pn. „Modernizacja i przebudowa dworu w Kuźnicy Grabowskiej siedziby Muzeum Elementarza”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:Gmina Kraszewice, nr rachunku: 97 9256 0004 0050 0207 2000 0110Tytułem: „Modernizacja dworu w Kuźnicy Grabowskiej – etap I”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.1. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Kraszewice, ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice;7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ilewynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia na sumę 1 000 000,00 zł przez cały okres realizacji zamówienia.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:4.1) wykażą się niezbędnym doświadczeniem, tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie- wykonali należycie co najmniej 1 (słownie: jedne) roboty budowlane polegające na budowie,przebudowie lub remoncie (w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego) budynku będącego pod ochrona konserwatora zabytków, których to łączna wartość wynosiła co najmniej 1 000 000,00 PLN(słownie: jeden milion złotych 0/100) brutto,4.2) wykażą się dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,tj.:a) minimum 1 (słownie: jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przyrealizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowaniarobotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, którastosownie do art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nadzabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840 ze zm.) brała udział w robotach budowlanych prowadzonychprzy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub ewidencji konserwatora zabytków;b) co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówieniaposiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresiesieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych zograniczeniami lub uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio lub odrębnychobowiązujących przepisów uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej wbudownictwie do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.c) co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówieniaposiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresiesieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z ograniczeniami lubuprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio lub odrębnych obowiązującychprzepisów uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie dokierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach