Przetargi.pl
Modernizacja sali sportowej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

POWIAT GNIEŹNIEŃSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT GNIEŹNIEŃSKI
  ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  REGON: 631258046
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sali sportowej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sali sportowej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Zakres robót:1) Demontaż istniejącej stolarki okiennej (duże okna) – 7szt i drzwiowej – 2szt. 2) Podmurowanie wnęk po demontażu okien – zgodnie z przedmiarem, 3) Tynkowanie wnęk po zamurowaniu okien – zgodnie z przedmiarem,4) Montaż stolarki okiennej – okna 3-szybowe i stolarki drzwiowej aluminiowej,5) Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,6) Demontaż, malowanie i ponowny montaż elementów stalowych,7) Demontaż, renowacja 10 drabinek wraz z ponownym montażem,8) Demontaż 4 istniejących koszy do koszykówki, ponowny montaż 2 sztuk koszy z demontażu,9) Zakup, dostawa i montaż 2 nowych koszy do koszykówki, 10) Demontaż i wymiana parkietu – przyjęto 50% powierzchni do wymiany,11) Cyklinowane i lakierowanie parkietu wraz z montażem listew cokołowych i uzupełnieniem ubytków, 12) Malowanie linii boiska,13) Demontaż i wymiana grzejników wraz z zaworami – zgodnie z przedmiarem,14) Zakup, dostawa i montaż osłon grzejnikowych drewnianych z drewna sosnowego litego gr. 25mm, 15) Wykucie 6 kratek wentylacyjnych wraz z ich osadzeniem,16) Częściowa modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą skrzynki rozdzielczej, osprzętu i oświetlenia (lampy LED dostosowane do montażu na salach gimnastycznych),17) Przygotowanie ścian pod roboty malarskie,18) Roboty malarskie – farba emulsyjna, lakierowanie – kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa,19) Klamrowanie spękanych ścian – 10szt.20) Zakup, dostawa i montaż tulei do siatkówki,21) Sprzątanie po zakończeniu robót budowlanych,22) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w zakresie realizacji zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.- załącznik nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem robót,- załącznik nr 7 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.3. Wymagania związane z realizacją zamówienia:1) Gwarancja i rękojmia:Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowegoodbioru robót budowlanych.Okres gwarancji na przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.Sposób oceny ofert w tym kryterium opisano w części XVIII SWZ.Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi zawady przedmiotu umowy przez okres równy okresowi gwarancji,określonemu na podstawie oferty Wykonawcy (w graniach opisanych powyżej), nie krótszy jednak niż okres rękojmi wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Zasady korzystania z gwarancji i rękojmi określone zostały w § 14 projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 7 do SWZ.2) Ubezpieczenie:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia dysponował aktualnym i opłaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy na warunkach wskazanych w § 13 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.3) Zamawiający wymaga, by Wykonawca we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego dysponował odpowiednią liczbą pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, spełniając tym samym wymagania wynikające postanowień art. 68 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o ile wykonanie zamówienia będzie wymagało użycia pojazdów samochodowych.Udział pojazdów, o których mowa powyżej oblicza się stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału równą 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.5. Rozwiązania równoważne:W przypadku, gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wszędzie tam Zamawiający wskazuje wyraz „lub równoważne” i dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. W przypadku składania przez Wykonawcę w ofercie propozycji równoważnych do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (jeżeli takie występują), to na Wykonawcy ciąży wykazanie i przedstawienie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Przedmiotowe środki dowodowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie wskazanych przez Zamawiającego kryteriów w celu oceny równoważności oferowanych przez niego produktów lub usług w stosunku do tych określonych w tych opracowaniach, np. kart technicznych lub innych dokumentów.Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.W przypadku, gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych lub innych systemów odniesienia, o których stanowi art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej lub systemie referencji technicznych. W takim przypadku Wykonawca przedstawi w ofercie dowód równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach