Przetargi.pl
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osielsku.

Urząd Gminy Osielsko ogłasza przetarg

 • Adres: 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 324 18 00 , fax. 052 324 18 03
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Osielsko
  ul. Szosa Gdańska 55A 55A
  86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 324 18 00, fax. 052 324 18 03
  REGON: 00054241600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osielsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Osielsku oraz remont istniejącego budynku wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacjach technicznych: i SSTWiOR a) branża budowlana - rozbudowa budynku, b) branża budowlana - zagospodarowanie terenu wraz z drogą i miejscami parkingowymi, c) branża budowlana - remont i termomodernizacja, d) branża sanitarna - C.O. i ciepło technologiczne, e) branża sanitarna - wewnętrzne instalacje sanitarne, f) branża sanitarna - wentylacja i klimatyzacja, g) branża sanitarna - przyłącza i zewnętrzne instalacje wod-kan i C.O., h) branża sanitarna - technologia kotłowni i automatyka kotłowni, i) branża elektryczna - teletechniczna, SAP, j) branża elektryczna - zewnętrzne sieci teletechniczne k) branża elektryczna - zewnętrzne sieci elektryczne l) obsługa geodezyjna Przebieg realizacji inwestycji: W związku z tym, iż praca w urzędzie gminy ma być wykonywana w obecnych godzinach, rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Osielsko ma być prowadzony w następujących etapach: I etap - Budowa nowej części wraz z termomodernizacją istniejącego budynku oraz parkingiem, II etap - Remont parteru III etap - Remont piętra. Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania II i III etapu po uzyskaniu decyzji na użytkowanie dla etapu I . Do wyceny należy wliczyć koszt przeniesienia dokumentów oraz mebli po zakończeniu I etapu aby można było przystąpić do kolejnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy oddział w Osielsku Nr 96 8142 1033 0002 8248 2000 0007. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w urzędzie Gminy Osielsko w sekretariacie w pok. nr 18 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach