Przetargi.pl
Realizacja zadań gospodarczych z zakresu leśnictwa i pozyskania drewna w roku 2012 w Nadleśnictwie Cierpiszewo

Nadleśnictwo Cierpiszewo z siiedzibą w Cierpicach ogłasza przetarg

 • Adres: 87-165 Cierpice, ul. Sosnowa 42
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6744430, 6744437, 6744432 , fax. 056 6744431
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Cierpiszewo z siiedzibą w Cierpicach
  ul. Sosnowa 42 42
  87-165 Cierpice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6744430, 6744437, 6744432, fax. 056 6744431
  REGON: 87021880528001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_cierpiszewo
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zadań gospodarczych z zakresu leśnictwa i pozyskania drewna w roku 2012 w Nadleśnictwie Cierpiszewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja zadań gospodarczych z zakresu leśnictwa i pozyskania drewna w roku 2012 w Nadleśnictwie Cierpiszewo. Szczegółowy zakres robót zawierają załączniki o numerach od 1 do 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_cierpiszewo

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach