Przetargi.pl
DOSTAWA ELEMENTÓW ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH WIRÓWEK LABORATORYJNYCH NA OKRES 36. MIESIĘCY

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 231 10 33 , fax. 054 232 56 15
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
  ul. Kilińskiego 16 16
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 231 10 33, fax. 054 232 56 15
  REGON: 91134032800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ELEMENTÓW ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH WIRÓWEK LABORATORYJNYCH NA OKRES 36. MIESIĘCY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Probówki do badań morfologicznych zawierające antykoagulant - K3EDTA lub K2ADTA- objętość ok. 2 ml, średnica 13mm, wysokość 75mm 125 000 szt. 2) Probówki do badań morfologicznych zawierające antykoagulant - K3EDTA lub K2ADTA- objętość ok. 1 ml, średnica 13mm, wysokość 75mm 25 000 szt. 3) Probówki do badań morfologicznych zawierające antykoagulant inny niż EDTA do różnicowania pseudotrombocytopenii EDTA zależnej, objętość 2-3 ml, średnica. 13mm, wysokość 75mm 7 500 szt. 4) Probówki pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym - objętość ok. 4-6 ml, średnica 13mm lub 16mm, wysokość 75mm lub 100mm 130 000 szt. 5) Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym - objętość ok. 2-3,5 ml, średnica 13mm, wysokość 75mm 20 000 szt. 6) Probówki do szybkiego pozyskiwania surowicy do badań pilnych o czasie wykrzepiania do 8-10 min od pobrania - objętość ok. 3-5 ml, średnica 13mm lub 16mm, wysokość 75mm lub 100mm 4 000 szt. 7) Probówki pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania - objętość ok. 8-10 ml, (do badań serologicznych) 10 000 szt. 8) Probówki pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania - objętość ok. 4-5 ml, (do badań serologicznych) 5 000 szt. 9) Probówki do badań koagulologicznych z buforowanym cytrynianem sodowym (0,109 M) - objętość ok. 2 ml, średnica 13mm, wysokość 75mm 40 000 szt. 10) Probówki do pozyskiwania osocza z koagulantem i inhibitorem glikolizy do oznaczania glukozy (NaF+EDTA lub NaF+szczawian) - objętość ok. 2 ml, średnica ok. 13mm, wysokość 75mm 80 000 szt. 11) Probówki do OB z 3.8 cytrynianem sodu, - objętość ok. 3 ml, odczyt metodą logarytmiczną w statywie 70 000 szt. 12) Igły systemowe - średnica 0,7 mm 10 000 szt. 13) Igły systemowe - średnica 0,8 mm 30 000 szt. 14) Igły systemowe - średnica 0,9 mm 30 000 szt. 15) Igły systemowe z wizualizacją pobrania - średnica 0,7 mm 20 000 szt. 16) Igły systemowe z wizualizacją pobrania - średnica 0,8 mm 130 000 szt. 17) Igły motylkowe - średnica 0,8 mm, gotowe do użycia z wężykiem długość ok. 20 cm (nie wymagające montowania łącznika przed użyciem) 20 000 szt. 18) Bezpieczne igły systemowe z osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem - średnica 0,7 mm 1 500 szt. 19) Bezpieczne igły systemowe z osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem - średnica 0,8 mm 1 500 szt. 20) Uchwyty jednorazowe 243 000 szt. 21) Adapter Luer 1 000 szt. 22) Statywy do odczytu OB 20 szt. 23) Stazy do wielokrotnego użytku z przyciskiem zwalniającym 20 szt. 24) Stazy jednorazowego użytku 800 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331413003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mzoz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach