Przetargi.pl
Rozbudowa budynku SP w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek

GMINA SOBKÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 28-305 Sobków, pl. Wolności 12
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 387 10 37
 • Data zamieszczenia: 2022-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SOBKÓW
  pl. Wolności 12
  28-305 Sobków, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 387 10 37
  REGON: 291010731
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sobkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku SP w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa budynku SP w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek”. Budowa budynku z parterem i piętrem użytkowym z przeznaczeniem na przedszkole oraz żłobek. Obiekt połączony z sąsiadującym budynkiem szkoły podstawowej celem lepszej funkcjonalności. Budowa obejmuje zagospodarowanie terenu zewnętrznego wokół obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:BS Kielce oddział Sobkównr konta: 45 8493 0004 0080 0700 0013 0021z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: BI.271.22.2022”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniuzdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresiezdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda:- obejmowała budowę lub przebudowę budynku o kubaturzemin. 1 500,00 m3,- miała wartość min. 3 000 000,00 zł brutto.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:a) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia;b) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia;c) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowychi kanalizacyjnych, w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach