Przetargi.pl
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 w Bielsku-Białej

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4971 851 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  pl. Ratuszowy 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4971 851, fax. -
  REGON: 07218174100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Przedszkola nr 4 zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 w Bielsku-Białej na terenie działek nr 4178/10 i 6810/2, która obejmuje w szczególności: - roboty zabezpieczające, przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne; - usunięcie i przesadzenie drzew na terenie inwestycji oraz wykonanie nasadzeń zastępczych; - roboty konstrukcyjne, wykończeniowe i montażowe; - roboty instalacyjne (elektryczne, sanitarne, teletechniczne); - remont istniejącej wiaty; - wykonanie przebudowy i budowy elementów uzbrojenia terenu; - budowę placu zabaw, parkingów i ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenu; oraz: - wywóz gruzu, złomu, odpadów, a także systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania robót oraz uporządkowanie terenu budowy najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy; - przeszkolenie pracowników placówki z zakresu obsługi i eksploatacji wbudowanych systemów i urządzeń; - sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentach: a) wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ; b) dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ, na którą składają się: - projekt budowlany rozbudowy budynku Przedszkola nr 4; - projekt wykonawczy rozbudowy budynku Przedszkola nr 4; - projekt budowlany przyłącza wodociągowego i przebudowy przyłącza kanalizacji; - projekt budowlany przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego w Bielsku-Białej; - projekt budowlany przebudowy sieci niskiego napięcia; - opis rozbiórki budynku gospodarczo-mieszkalnego; - przedmiary robót; - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie wymienione wyżej załączniki zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego w formacie .pdf. Dla przedmiotowej inwestycji: - wydano pozwolenie na budowę nr 231/2020 z dnia 26.03.2020 r.; - przyjęto bez sprzeciwu w dniu 28.04.2020 r. zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla robót polegających na rozbiórce budynku mieszkalno-gospodarczego; - wydano zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu nr 1256/OS/2020 z dnia 13.05.2020r. 3. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie przy czynnym budynku przedszkola, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dzieci i osób przebywających w przedszkolu i jego otoczeniu a także do zminimalizowania ograniczeń i uciążliwości związanych z wykonywanymi pracami. 4. Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z użytkownikiem zaplanować realizację przedmiotu umowy etapami zachowując ciągłość użytkowania istniejącego budynku Przedszkola.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium, tzn. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rzecz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (wyłącza się możliwość wniesienia wadium w gotówce) na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium w pieniądzu jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta przetargowa (w oryginale). 2. Kosztorys(-y) ofertowy(-e) (w oryginale). 3. Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (w oryginale). 4. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). 5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) do podpisania oferty, dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 6. Dokumenty (w oryginale bądź potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii, w języku polskim) opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych (np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, inne dokumenty) podanych w tabeli Wykaz materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych na formularzu Oferta, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane materiały, urządzenia i rozwiązania spełniają wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załącznikami – w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych, będą one stanowy załączniki do oferty. 7. Zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale), w formie pisemnej, do oddania Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. W/w oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach