Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie „Wodnego Placu Zabaw na osiedlu Tysiąclecia”

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302, , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, , fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie „Wodnego Placu Zabaw na osiedlu Tysiąclecia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego usług projektowych oraz robót budowlanych polegających na „Zaprojektowaniu i wybudowaniu Wodnego Placu Zabaw na osiedlu Tysiąclecia" na części działki nr 14/5 km 18 położonej przy Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej. I. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1) Adaptacji dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie Wodnego Placu Zabaw w Katowicach" opracowaną w 2018 roku (zał. nr 5 do SIWZ). Dokumentacja projektowa powinna obejmować: wodny plac zabaw zaplecze techniczne dla wodnego placu zabaw mieszczące technologię uzdatniania wody i zbiornik wyrównawczy, zaplecze sanitarne (kontenerowe), oświetlenie terenu bez iluminacji świetlnej, wszystkie sieci i przyłącza niezbędne do funkcjonowania obiektu w tym: wod-kan i elektroenergetyczne, monitoring wizyjny, niezbędne przekładki i zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego kolidujące z zakresem zamówienia. zagospodarowanie terenu, dodatkowe doposażenie (nie ujęte w powyższej dokumentacji technicznej) Dokumentację projektową dla wybranej lokalizacji należy opracować w oparciu o będącą w posiadaniu Zamawiającego dokumentację projektową pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie Wodnego Placu Zabaw w Katowicach" opracowaną w 2018 roku (zał. nr 5 do SIWZ) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 j.t.) poprzedzonej koncepcją zagospodarowania terenu. Dokumentacja projektowa obejmuje (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego): projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; projekty wykonawcze; informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; C. Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: opracować koncepcję zagospodarowania terenu, opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie dwg, ath, xls, pdf). Ponadto dokumentacja powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem aktualnych przepisów ustaw – prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym, prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z w/w ustawami. 2) Robót budowlanych objętych dokumentacją projektową oraz dostawa i montaż urządzeń niezbędnych do funkcjonowania obiektu wodnego placu zabaw. 3) Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do: Wykonania robót budowlanych zgodnie z własnym projektem, uzgodnionym z Zamawiającym i wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, Pełnienia nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanej inwestycji z dokumentacją projektową. Zabezpieczenia dojść i dojazdów do wszystkich budynków i posesji sąsiadujących z obiektem w czasie prowadzenia robót, Zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejącego uzbrojenia terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem i obowiązującymi normami, Podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem dróg i mostów prowadzących do placu budowy, Zagospodarowania wszelkich odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27/04/2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.1987 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27/04/2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 519) i dostarczenia Zamawiającemu odpowiednich dokumentów na potwierdzenie spełnienia tych wymogów (karty odpadów), Przeprowadzenia wszelkich badań wymaganych przepisami lub poleconych przez inspektora nadzoru, doprowadzenia terenu budowy do właściwego stanu po zakończeniu robót (pierwotnego, lub zgodnego z projektem), Utylizacji wszystkich wytworzonych (powstałych) w trakcie prac odpadów, Urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych, Zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt: dostawy energii elektrycznej, wody (i odprowadzenie ścieków), ciepła i innych mediów, a także usunięcia i utylizacji odpadów w okresie realizacji Robót będących przedmiotem zamówienia, dla czasowo przebywających przedstawicieli: Zamawiającego, organów kontrolujących realizację przedmiotu zamówienia – odzież ochronną zgodnie z wymaganiami BHP (minimum 3 komplety), utrzymywania terenu i zaplecza budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwania na bieżąco odpadów i śmieci, miejsce tymczasowego składowania odpadów i śmieci, które zostanie uzgodnione z Zamawiającym, zabezpieczenia i stałego dozoru terenu i zaplecza budowy. 12. Wykonania i uzgodnienia z odpowiednimi służbami Zamawiającego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, łącznie z wykonaniem dróg dojazdowych, placów utwardzonych i oznakowania (w razie konieczności Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia aktualizacji projektu organizacji ruchu). 13. Zapewnienia na własny koszt, obsługi geodezyjnej i geologicznej w pełnym zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu zamówienia, 14. Naprawy na własny koszt wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót oraz zachowania czystości dróg poprzez mycie kół pojazdów przed wyjazdem z terenu lub zaplecza budowy, 15. Ponoszenia w okresie realizacji inwestycji kosztów zużycia mediów wraz z innymi kosztami eksploatacyjnymi związanymi ze zrealizowanym przedmiotem zamówienia, 16. Uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. 17. Wycinki drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 18. Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w momencie zakończenia Robót i zgłoszenia do odbioru końcowego pełnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych oraz w 1 egzemplarzu w postaci zapisu cyfrowego na płycie CD lub DVD pełnej wersji dokumentacji, w jakości umożliwiającej druk. 19. Dokumentacja powykonawcza, w myśl przepisów ustawy z dnia 07/07/1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 j.t) musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności: projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez Kierownika Budowy, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru branży, której ta część dokumentacji dotyczy), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do właściwego zasobu geodezyjnego, dziennik budowy, instrukcje techniczne, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii – poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kierownika Budowy). 20. Przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane. 21. Przeszkolenie użytkownika obiektu. Przekazanie obiektu do użytkowania, w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane. 22. Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi oraz w przeglądzie pogwarancyjnym. Szczegółowy zakres prac określa: dokumentacja projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie Wodnego Placu Zabaw w Katowicach” opracowana w 2018 roku (zał. nr 5 do SIWZ), wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), program funkcjonalno – użytkowy (załącznik nr 7 do SIWZ II. Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: czynności związane z robotami budowlanymi w zakresie: robót przygotowawczych, konstrukcyjno-budowlanych, robót instalacyjnych, robót z zakresu sieci sanitarnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych i zagospodarowania terenu. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób: Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane w pkt 7).1 zatrudnione na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy tj. załącznik nr 6 do SIWZ. III. Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169. Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej. IV. Wykonawca z chwilą przekazania dzieła (tj. wszystkich wymaganych opracowań wykonanych w ramach zamówienia) i w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, w całości i na wyłączność, a także własność nośników, na których utrwalono dzieło i przekazano je Zamawiającemu. Przeniesienie praw, nie będzie ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium przetargowe w wysokości 33 000 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć: I. 1.Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji a) Oferta musi być napisana w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną. b) Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamawiający - https://umkatowice.ezamawiajacy.pl Na formularz oferty składa się formularz oferty generowany przez platformę e-Zamawiający oraz załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku rozbieżności w treści obu oświadczeń, za wiążącą Zamawiający uzna treść załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: - nie podlega wykluczeniu z postępowania - spełnia warunki udziału w postępowaniu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w formie określonej w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. 3. Jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji tego podmiotu; 4. Dowód wniesienia wadium opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.; 5. kalkulacje ceny ofertowej (formularz cenowy – załącznik nr 1a) opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty dołącza się pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się 1 odrębny plik dla każdego pełnomocnictwa; 7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się 1 odrębny plik dla każdego pełnomocnictwa. II. Oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.7.I.2 wykonawca składa zgodnie z wzorami załączonymi do SIWZ. 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów 3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. III. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach