Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 ( kategoria 2: uterenowiony ) dla jednostki OSP Rybna

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-231 Stary Cykarzew, Rybna, ul. Główna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 695 954 953
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnej
  Rybna, ul. Główna 7
  42-231 Stary Cykarzew, woj. śląskie
  tel. 695 954 953
  REGON: 15180898900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mykanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 ( kategoria 2: uterenowiony ) dla jednostki OSP Rybna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 ( kategoria 2; uterenowiony) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rybna. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą „prawo o ruchu drogowym” wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy . Pojazd powinien spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia , a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do uzytkowaniaj” – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji –Dz.U.nr 143 poz.1002 z 2007r. z późn. zm.). Pojazd musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,Służby Wojskowego,Centralnego Biura Antykorupcyjnego,Strazy Granicznej,Służby Ochrony państwa,Krajowej Administracji Skarbowej,Służby Więziennej i Straży Pożarnej ( Dz.U.z 2019r. poz.594). Wykonawca winien udzielić minimum 24 m-ce gwarancji na podwozie oraz zabudowę pożarniczą . Okres gwarancji może być dłuższy (maksymalnie 48 miesięcy ) . W ramach udzielonej gwarancji zamawiający wymaga bezpłatnych napraw podwozia oraz zabudowy , bezpłatnych przeglądów w okresie udzielonej gwarancji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie RP. Wykonawca w tym okresie ponosi koszty serwisowania pojazdu , natomiast Zamawiający płaci za niezbędne materiały eksploatacyjne w cenach porównywalnych do cen rynkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do siwz. Ilokroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, patenty,pochodzenie ,źródła lub szczególne procesy charakteryzujce określon e produkty dostyarczone przez konkretnego Wykonawce , jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, i ze Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający na podstawie art.29 ust.3 ustawy dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych.Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie,które co najmniej spełniają wymogi określone w SIWZ , w tym w szczególności charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku sprzętu równoważnego Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, że funkcjonalność oferowanego sprzętu równoważnego w stosunku do osprzętu wskazanego przez Zamawiającego posiada nie gorsze parametry techniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium a/ Wysokość wadium. 1) Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5 000,00 zł ( słownie ; pięć tysiecy zł ) 2) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.: a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (warunek konieczny, ale nie wystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego); b) kserokopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 3) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości. a. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji ,,polisy , poręczenia lub innego dokumentu, winny one zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela b. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 60 8258 0005 2001 0000 0433 0001w BS Mykanów 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć w oryginale do oferty ( dokumentu tego nie należy trwale spinać z ofertą , aby była możliwość zwrotu wadium) c. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. d. Zwrot wadium. 1). Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem sytuacji art.46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę ,któremu zwrócono wadium na podstawie niniejszego punktu, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza .Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2) Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: wykonawca wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy i złożony wraz z poświadczoną przez nich za zgodność z oryginałem kopią aktualnego dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią stosownego pełnomocnictwa. e. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3 a z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów , potwierdzających okoliczności o których mowa w art..25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złóżonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Te cztery przypadki utraty wadium winny być wskazane w dokumentach wadialnych w przypadku wadium składanego w formie innej niż pieniądz.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki : 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 oraz wypełniony załącznik nr 6 (wypełniony formularz wymagań ) – brak złożonego wypełnionego formularza nr 6 stanowić będzie o odrzuceniu oferty 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1pkt.12-23 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 4) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty ,( pełnomocnictwo musi być w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie . 5) dowód wniesienia wadium, 6) zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale ( jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach