Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji wybranych alejek w parku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego oraz alejek na zieleńcu przy ulicach Stanisława Wyspiańskiego i Piastowskiej w Bielsku-Białej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenów zieleni”.

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4971 851 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  pl. Ratuszowy 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4971 851, fax. -
  REGON: 07218174100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bielsko-biala.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji wybranych alejek w parku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego oraz alejek na zieleńcu przy ulicach Stanisława Wyspiańskiego i Piastowskiej w Bielsku-Białej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenów zieleni”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wybranych alejek w parku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego oraz alejek na zieleńcu przy ulicach Stanisława Wyspiańskiego i Piastowskiej w Bielsku-Białej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenów zieleni”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a także prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający podzielił zamówienie na 2 części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferta przetargowa (w oryginale) sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1.1-1.2 do SIWZ (w zależności od części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę); 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) o przedmiotowe zamówienie (w oryginale), określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie); 3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem), załączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (w oryginale), zgodnie z Częścią III pkt VII ppkt 9 SIWZ – będzie ono stanowić załącznik do oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ. 5) Zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale), w formie pisemnej, do oddania Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. UWAGA! Zaleca się, aby zobowiązanie innych podmiotów, w formie pisemnej, przygotować na druku zgodnym ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 6) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale), w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (wzór oświadczenia zamieszczony zostanie na stronie internetowej wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach