Przetargi.pl
Remont pomieszczeń nr 408 i 503 mieszczących się w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach (część Wydziału Matematyki Stosowanej). Oznaczenie sprawy: IA1/B/20/40/NC

Politechnika Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Akademicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322371334, , fax. 322371334
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Śląska
  Akademicka 2A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 322371334, , fax. 322371334
  REGON: 00000163700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń nr 408 i 503 mieszczących się w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach (część Wydziału Matematyki Stosowanej). Oznaczenie sprawy: IA1/B/20/40/NC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: - demontaż i ponowny montaż stolarki drzwiowej; - wykucie w ściance działowej otworu drzwiowego; - ostrożny demontaż i ponowny montaż istniejącego podium; - rozebranie posadzek wraz z warstwami wyrównawczymi; - wykonanie nowych warstw podposadzkowych; - wykonanie nowej posadzki z wykładziny termozgrzewalnej homogenicznej wywijanej na ściany; - wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych; - tynkowanie i tapetowanie ścian; - malowanie ścian i sufitów; - wywóz i utylizacje gruzu. 2. CPV 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne. 3. Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni (42 dni) od dnia zawarcia umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach