Przetargi.pl
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 w Bielsku-Białej

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4971 851 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  pl. Ratuszowy 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4971 851, fax. -
  REGON: 07218174100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Przedszkola nr 4 zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 w Bielsku-Białej na terenie działek nr 4178/10 i 6810/2, która obejmuje w szczególności: - roboty zabezpieczające, przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne; - usunięcie i przesadzenie drzew na terenie inwestycji oraz wykonanie nasadzeń zastępczych; - roboty konstrukcyjne, wykończeniowe i montażowe; - roboty instalacyjne (elektryczne, sanitarne, teletechniczne); - remont istniejącej wiaty; - wykonanie przebudowy i budowy elementów uzbrojenia terenu; - budowę placu zabaw, parkingów i ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenu; oraz: - wywóz gruzu, złomu, odpadów, a także systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania robót oraz uporządkowanie terenu budowy najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy; - przeszkolenie pracowników placówki z zakresu obsługi i eksploatacji wbudowanych systemów i urządzeń; - sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentach: a) wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ; b) dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ, na którą składają się: - projekt budowlany rozbudowy budynku Przedszkola nr 4; - projekt wykonawczy rozbudowy budynku Przedszkola nr 4; - projekt budowlany przyłącza wodociągowego i przebudowy przyłącza kanalizacji; - projekt budowlany przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego w Bielsku-Białej; - projekt budowlany przebudowy sieci niskiego napięcia; - opis rozbiórki budynku gospodarczo-mieszkalnego; - przedmiary robót; - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie wymienione wyżej załączniki zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego w formacie .pdf. Dla przedmiotowej inwestycji: - wydano pozwolenie na budowę nr 231/2020 z dnia 26.03.2020 r.; - przyjęto bez sprzeciwu w dniu 28.04.2020 r. zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla robót polegających na rozbiórce budynku mieszkalno-gospodarczego; - wydano zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu nr 1256/OS/2020 z dnia 13.05.2020r. 3. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie przy czynnym budynku przedszkola, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dzieci i osób przebywających w przedszkolu i jego otoczeniu a także do zminimalizowania ograniczeń i uciążliwości związanych z wykonywanymi pracami. 4. Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z użytkownikiem zaplanować realizację przedmiotu umowy etapami zachowując ciągłość użytkowania istniejącego budynku Przedszkola.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach