Przetargi.pl
„ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W WYGNAŃCZYCACH – ETAP I”

Gmina Wschowa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-400 Wschowa, Rynek 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 65 540 86 00
 • Data zamieszczenia: 2022-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wschowa
  Rynek 1
  67-400 Wschowa, woj. lubuskie
  tel. 65 540 86 00
  REGON: 411050787
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawschowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W WYGNAŃCZYCACH – ETAP I”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wygnańczycach – stan zerowy.2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu stanu zerowego rozbudowy budynku remizy strażackiej w Wygnańczycach. Inwestycja realizowana na podstawie pozwolenia na budowę nr 31/2022 z dnia 07.02.2022 r., wydanego przez Starostę Wschowskiego Zakres robót obejmuje:1) Wykonanie robót ziemnych w zakresie objętym projektem i umożliwiającym realizację budowy budynku. Roboty obejmują :a. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ze złożeniem na odkład,b. Wykonanie wykopów i przekopów ze złożeniem gruntu na odkład,c. Wykonanie zasypki ścian po stronie działki nr 99,d. Wykopy należy wykonywać rozkopem o pochyleniu skarp 1:2 do 1:4,e. Urobek należy złożyć na terenie działki nr ew. 101/1 stanowiącej własność inwestora.2) Wykonanie muru oporowego po stronie działki nr ew. 99. Roboty obejmują :a. Przygotowanie podłoża dla montażu prefabrykowanego muru oporowego,b. Montaż muru z prefabrykowanych elementów żelbetowych typu L 250x175x20. 3) Wykonanie ław fundamentowych w zakresie obejmującym część rozbudowywaną:a. Wykonanie ław fundamentowych prostokątnych żelbetowych z betonu C20/25, zbrojonych 4 prętami fi 12, strzemiona fi 6 co 25 cm,b. Izolację poziomą ław papą asfaltową na lepiku na gorąco.4) Wykonanie ścian fundamentowych w zakresie stanu zerowego, dodatkowo z wykonaniem ściany do wysokości 2,00 m po stronie działki nr ew. 99:a. Wykonanie ścian gr.25 cm z bloczków betonowych B25 na zaprawie cementowo-wapiennej M5,b. Wykonanie rdzeni żelbetowych o przekroju 25x25 cm oraz wyprowadzenie starterów zbrojenia rdzeni na dalszy etap realizacji inwestycji,c. Wykonanie izolacji pionowej ściany po stronie działki nr ew.99 obejmujący powłokową izolację przeciwwilgociową, warstwę ochronną izolacji z folii kubełkowej oraz izolację cieplną z 10 cm warstwy styropianu. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. Wymienione dokumentacje stanowią Załącznik nr 5 do SWZ.Załączone do SWZ przedmiary robót mają jedynie charakter orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekt budowlany, przedmiar robót, STWiORB. Uwaga!Zamawiający w Załączniku nr 5 do SWZ załączył kompletny projekt budowlany obejmujący swym zakresem rozbudowę budynku remizy strażackiej w Wygnańczycach. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje etap I – wskazany w przedmiarze robót oraz w niniejszym rozdziale. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowaZamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca dysponował: - osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.Osoba wyznaczona na Kierownika budowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2352 ze zm.)- zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2352 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 220) – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach