Przetargi.pl
Rozbiórka budynków w roku 2015

Nadleśnictwo Wieluń ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, ul. Żeromskiego 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8438191 , fax. 043 8438191
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Wieluń
  ul. Żeromskiego 5 5
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 043 8438191, fax. 043 8438191
  REGON: 73000209900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lodz.lasy.gov.pl/web/wielun
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wieluń

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka budynków w roku 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków zbędnych dla gospodarki leśnej wraz z uprzątnięciem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki niżej wymienionych budynków. 1Osada Marki-leśnictwo Marki budynek mieszkalny o nr inw 110/852 - powierzchnia użytkowa 63,00m2, ściany murowane z cegły pełnej, wymiary budynku 7,00 x 6,00, całkowita wysokość budynku 5,60 mb. Konstrukcja dachu wykonana jako więźba ciesielska dwuspadowa kryta płytą eternitową. budynek gospodarczy -stodoła o nr inw. 108/846- powierzchnia użytkowa 69,30m2, ściany wykonane w konstrukcji słupowej obitej deskami, wymiary budynku 9,60 x 7,20, całkowita wysokość 5,50 mb. Budynek kryty płytą eternitową. budynek gospodarczy-obora o nr inw. 108/848 - powierzchnia użytkowa 59,40 m2 budynek wykonany z cegły pełnej, wymiary budynku 7,00 x 8,50 całkowita wysokość budynku 4,70 mb, Budynek kryty płytą eternitową. 2 Osada Miedźno - leśnictwo Siemkowice budynek gospodarczy o nr inw. 108/638, -powierzchnia użytkowa 76,20m2, ściany budynku wykonane z pustaka żużlowego, wymiary budynku 6,00 x 12,80 całkowita wysokość budynku 5,00 mb. Dach jednospadowy kryty eternitem. 3 Szkółka Leśna Mierzyce- leśnictwo Mierzyce budynek gospodarczy - stodoła drewniana o nr inw. 108/104, ściany budynku wykonane w konstrukcji słupowej obitej deskami, powierzchnia użytkowa 79,70m2, wymiary budynku 12,60 x 6,30 mb. Konstrukcja dachu dwuspadowa kryta eternitem. 4 Osada Mokry Las - leśnictwo Mokry Las budynek mieszkalny o nr inw. 110/54, powierzchnia użytkowa 89,40m2, ściany budynku wykonane w konstrukcji drewnianej, bale obite deskami, budynek posiada wymiary 9,50 x 8,30.Całkowita wysokość budynku wynosi 6,90 mb. Budynek kryty szablonami eternitowymi. budynek gospodarczy- obora o nr inw. 108/136 powierzchnia użytkowa 73,60m2, ściany budynku wykonane z pustaka żużlowego, budynek posiada wymiary 10,00 x 7,35 mb., całkowita wysokość budynku wynosi 6,20 mb. Budynek kryty płytami eternitowymi. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary, zdjęcia- załącznik nr 10;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: htt://bip.lasy.gov.pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_wielun/zamówienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach