Przetargi.pl
Roboty remontowe i termoizolacyjne istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Czernikowie - dokończenie robót

Gmina Czernikowo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-640 Czernikowo, ul. Słowackiego 12
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 287 50 01 , fax. 54 287 50 01
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czernikowo
  ul. Słowackiego 12 12
  87-640 Czernikowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 287 50 01, fax. 54 287 50 01
  REGON: 91086676100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernikowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe i termoizolacyjne istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Czernikowie - dokończenie robót
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje swym zakresem dokończenie robót budowlanych, związanych z remontem istniejącego obiektu szkoły podstawowej w Czernikowie, pozostałych do wykonania po odstąpieniu z winy wykonawcy od umowy na realizację zadania pn. Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo. 2. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, pozostałe do wykonania na zewnątrz istniejącego budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w następującym zakresie: ślusarka drzwiowa, schody zewnętrzne, termoizolacja, tynki, okładziny zewnętrzne, obróbki blacharskie, elementy elewacyjne, zadaszenia, roboty poprawkowe, instalacja elektryczna i oświetleniowa, roboty porządkowe. 3. Wykonawcy mogą zapoznać się ze szczegółowym zakresem robót budowlanych, wymagających dokończenia w czasie wizji lokalnej na terenie budowy, w terminie wcześniej uzgodnionym z osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie niezbędnych badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią. 5. Parametry techniczne remontowanego obiektu szkoły: - powierzchnia zabudowy - 1 047,20 m2 - powierzchnia użytkowa - 2 051,90 m2 - kubatura - 8 998,40 m3 - wysokość: szkoły - 9,73 m; łącznika - 7,63 m; sali gimnastycznej 8,18 m 6. Podczas prowadzonych prac remontowych w istniejącym budynku szkoły podstawowej będą odbywać się zajęcia. 7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć na odbiór końcowy dokumentację odbiorową (2 kpl.), na którą składają się m.in.: - certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty na materiały, - protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych badań, sprawdzeń, - dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, - pełna dokumentacja powykonawcza zawierająca wszystkie zmiany (rysunki zamienne), wprowadzone w trakcie realizacji zadania, - kosztorys powykonawczy, - świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót. 8. Wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata. Gwarancja obejmuje wszelkie wbudowane urządzenia i materiały oraz wykonane prace budowlane przez cały okres bez żadnych wyjątków. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera: - dokumentacja projektowa, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - projekt umowy, - przedmiar robót - dokument pomocniczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czernikowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach