Przetargi.pl
Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektów: 1.Wiedza kluczem do sukcesu realizowany w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - V realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL

Powiat Mogileński ogłasza przetarg

 • Adres: 88-300 Mogilno, ul. Gabriela Narutowicza 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 318 03 04 , fax. 52 318 03 04
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Mogileński
  ul. Gabriela Narutowicza 1 1
  88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 318 03 04, fax. 52 318 03 04
  REGON: 09235081400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.mogilno.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektów: 1.Wiedza kluczem do sukcesu realizowany w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - V realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach Projektu pt. Wiedza kluczem do sukcesu oraz Projektu pt.: Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - V w następujących placówkach:Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach,Zespół Szkół w Mogilnie,Zespół Szkół w Strzelnie,Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach,Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelnie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach,Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dokumentacją ww. Projektów, oraz zasadami obowiązującymi przy projektach POKL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie ze szczegółowym podziałem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.Wykonawca może złożyć ofertę na realizację wszystkich części przedmiotu zamówienia, bądź ofertę na wybrane części, wskazane w SIWZ. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80.00.00.00-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe.Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:opracowania programu tematycznego zajęć oraz doboru metod i form pracy zgodnego z harmonogramem projektów i opisem działań zawartym we wnioskach aplikacyjnych oraz adekwatnego do potrzeb i możliwości uczestników,współpracy ze Szkolnym Opiekunem ProjektuKoordynatorem Szkolnym oraz pedagogiem szkolnym w zakresie rekrutacji uczniów zgodnie z opisem rekrutacji zawartym we wnioskach aplikacyjnych oraz sporządzenia listy uczestników zajęć oraz listy rezerwowej w nieprzekraczalnym terminie pięciu dni roboczych od dnia podpisania umowy,wykorzystania pomocy dydaktycznych udostępnionych przez Zamawiającego, opracowania i wykonania w miarę potrzeb materiałów dydaktycznych dla uczniów,przeprowadzenia zajęć w wymiarze zgodnym ze złożoną ofertą, we wskazanych w SIWZ terminach, z tym zastrzeżeniem, że prowadzenie zajęć musi rozpocząć się nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy,podniesienia poziomu wiedzy/umiejętności/kompetencji z zakresu przedmiotu w ramach którego prowadzone są zajęcia,diagnozy przyrostu wiedzy poprzez przeprowadzenie testu sprawdzianu wiedzy na początek i na koniec cyklu wszystkich zajęć, diagnozę rozszerzenia kompetencji zawodowych poprzez przeprowadzenie testu umiejętności praktycznych na koniec cyklu wszystkich zajęć,systematycznej ewaluacji postępów dydaktycznych uczestników oraz współpracy ze Szkolnym Opiekunem Projektu/ Koordynatorem Szkolnym przy składaniu kwartalnych sprawozdań z realizacji zajęć,zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z realizacją zamówienia,prowadzenia na bieżąco dokumentacji projektowej, w tym w szczególności dziennika zajęć m.in. monitorującego frekwencję uczniów i zawierającego sprawozdanie merytoryczne po zakończeniu wszystkich zajęć.W ramach umowy Wykonawca jest także zobowiązany przestrzegać prawidłowej promocji projektu poprzez informowanie uczniów o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, wywieszenie informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej podczas prowadzenia zajęć, posługiwanie się logotypami UE oraz POKL zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydanymi przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów w czasie trwania zajęć. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany sprawować w tym czasie opiekę nad uczniami i przestrzegać by również oni stosowali się do przepisów, procedur, zasad i wytycznych obowiązujących w miejscu realizacji zadania.Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą na terenie placówek o których mowa w pkt. III. 1.SIWZ -sale udostępniane przez Zamawiającego, w terminach - data, godzina wyznaczonych przez dyrektorów poszczególnych szkół, dostosowanych do planów zajęć obowiązkowych uczniów, aby umożliwić uczniom dojeżdżającym zakwalifikowanym do projektu uczestnictwo w zajęciach bez ponoszenia dodatkowych kosztów dojazdu, które nie podlegają refundacji w ramach projektu. Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w zależności od potrzeb uczniów może być modyfikowany przez dyrektorów szkół z zastrzeżeniem konieczności realizacji działań zgodnie z harmonogramem projektu. Wykonawca musi zagwarantować pełną dyspozycyjność osoby prowadzącej zajęcia do realizacji zajęć pozalekcyjnych wg terminów ustalonych przez dyrektorów szkół. Terminy te dyrektorzy ustalać będą przynajmniej na okres półrocza w roku szkolnym. UWAGA Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się w jednym czasie w kilku miejscach w ramach tego samego przedmiotu -w różnych placówkach oraz w tej samej placówce w różnych grupach. Wykonawca składając ofertę powinien uwzględnić taką sytuację i zapewnić możliwość prowadzenia zajęć w jednakowym terminie.Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny jakości prowadzonych działań przez Wykonawcę. Ocenę będzie dokonywała osoba wyznaczona przez Zamawiającego. Wykonawca podda się także kontroli, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawa, zasady, procedury oraz wytyczne obowiązujące w miejscu realizacji danego zadania. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zadania jest zobowiązany we własnym zakresie zapoznać się z tymi przepisami, prawami i obowiązkami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.mogilno.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach