Przetargi.pl
Roboty modernizacyjne i remontowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Wróblewskiego 27 i ul. Wróblewskiego 31 w Gliwicach.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Warszawska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3000033, 3000034, 2310395 , fax. 322 310 395
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Warszawska
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 3000033, 3000034, 2310395, fax. 322 310 395
  REGON: 27659015700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs2.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty modernizacyjne i remontowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Wróblewskiego 27 i ul. Wróblewskiego 31 w Gliwicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac wymienionych w tytule zamówienia zgodnie z załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacją techniczną oraz istotnymi postanowieniami umownymi, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Zakres robót: Część nr 1: - Wykonanie przebudowy budynków – pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia wymiennikowni (branże: budowlana, wod-kan, elektryczna), - wykonanie prac budowlanych – termomodernizacyjnych (ściany, dach, strop nad piwnicą), - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych wraz z ich dociepleniem, - wymiana stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej, - remont klatki schodowej, - zagospodarowanie terenu, - prace remontowe, - wykonanie instalacji c.w.u., c.o., - likwidacja starych instalacji grzewczych, pieców, kotłów na paliwo stałe, grzejników, - przebudowa instalacji wod-kan, - modernizacja i montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych, instalacja domofonowa, antenowa Część nr 2: - Wykonanie przebudowy budynków – pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia wymiennikowni (branże: budowlana, wod-kan, elektryczna), - wykonanie prac budowlanych – termomodernizacyjnych (ściany, dach, strop nad piwnicą), - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych wraz z ich dociepleniem, - wymiana stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej, - remont klatki schodowej, - zagospodarowanie terenu, - prace remontowe, - wykonanie instalacji c.w.u., c.o., - likwidacja starych instalacji grzewczych, pieców, kotłów na paliwo stałe, grzejników, - przebudowa instalacji wod-kan, - modernizacja i montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych, instalacja domofonowa, antenowa Część nr 3: - wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej dla budynków przy ul. Wróblewskiego 27, 31 i 33 wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego powykonawczego i naniesieniem wykonanych przyłączy wodociągowych do zasobu mapowego Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wymaga się aby roboty budowlane odbywały się w następujących terminach: Część nr 1 i Część nr 2: a. przygotowanie w zakresie budowlanym i instalacyjnym (wod-kan, wentylacja, elektryka) pomieszczenia oraz montaż urządzeń węzła cieplnego wraz z przekazaniem kluczy do tego pomieszczenia – do dnia 10.12.2019r. b. wykonanie instalacji c.o. – do dnia 16.12.2020r. b. odłączenie i likwidacja urządzeń na paliwo stałe ( termin uzależniony jest od uruchomienia dostawy ciepła do budynku ) – orientacyjnie do dnia 16.12.2019r. c. całość prac budowlanych – do dnia 31.03.2020r. Część nr 3: a. całość prac budowlanych – do dnia 31.03.2020r. b. operat geodezyjny wykonawczy: do dnia 31.05.2020r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie precyzuje się w tym zakresie żadnych wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach