Przetargi.pl
Roboty budowlane związane budową punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Kłobuck

Gmina Kłobuck ogłasza przetarg

 • Adres: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3100150 , fax. 34 3172661
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłobuck
  ul. 11 Listopada 6 6
  42-100 Kłobuck, woj. śląskie
  tel. 34 3100150, fax. 34 3172661
  REGON: 15139827300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.klobuck.akcessnet.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane budową punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Kłobuck
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane budową obiektów punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kłobucku, przy ul. Łąkowej. 2. Przedmiot zamówienia opisany jest projektem budowlanym i wykonawczym, przedmiarem robót, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Uwaga: należy wykonać wszystkie roboty określone łącznie w/w dokumentami, przy czym przedmiar nie określa technologii wykonania robót. Zgodnie z przepisem art. 30 ustawy Wykonawca ma prawo zastosować rozwiązania równoważne. 3. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, oraz na zasadach określonych w SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest tak prowadzić roboty i zabezpieczyć teren budowy tak, aby umożliwiło to funkcjonowanie obiektów Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku oraz obiektów PSZOK, zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452132005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 7.000,-zł należy wnieść w terminie do dnia 22.10.2013 r. do godz. 10:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaklobuck.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach