Przetargi.pl
Budowa instalacji odsiarczania spalin dla dwóch kotłów rusztowych typu WR25 nr 1 i WR25 nr2 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gliwicach.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 3350106 , fax. (032) 335 01 07
 • Data zamieszczenia: 2010-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.
  ul. Królewskiej Tamy
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. (032) 3350106, fax. (032) 335 01 07
  REGON: 27285779300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pec.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Własność Gminy Gliwice

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa instalacji odsiarczania spalin dla dwóch kotłów rusztowych typu WR25 nr 1 i WR25 nr2 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gliwicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie pod klucz instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą opartą na mleku wapiennym sporządzanym z wapna hydratyzowanego rozpylanego mechanicznie przy pomocy wysokoobrotowej głowicy rozpyłowej dla kotłów WR-25 nr 1 i 2 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gliwicach zgodnie z założeniami umieszczonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej (wykonawczej) 2. Wykonanie i montaż instalacji -pod klucz 3. Dokonanie rozruchu technicznego i technologicznego instalacji 4. Przekazanie całości obiektów i instalacji do eksploatacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452132005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 500.000,00 zł pięćset tysięcy złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Parametry techniczne
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pec.gliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach