Przetargi.pl
Remont magazynu materiałów sypkich na terenie bazy Obwodu Drogowego w Skoczowie Pogórzu przy ul. Wierzbowej 7

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2586281 , fax. 032 2598710
 • Data zamieszczenia: 2015-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  ul. Myśliwska 5 5
  40-017 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2586281, fax. 032 2598710
  REGON: 01751157500050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gddkia.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont magazynu materiałów sypkich na terenie bazy Obwodu Drogowego w Skoczowie Pogórzu przy ul. Wierzbowej 7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Remont magazynu materiałów sypkich na terenie bazy Obwodu Drogowego w Skoczowie Pogórzu przy ul. Wierzbowej 7. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Przedmiotem zamówienia lub Robotami. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w Tomach II-V niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452132005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: b) 16 1130 1091 0003 9079 2490 0001 - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach; c) poręczeniach bankowych; d) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; e) gwarancjach bankowych; f) gwarancjach ubezpieczeniowych; g) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 109, poz. 1158 z poźn. zm). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone wraz z ofertą w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w zakresie działalności Oddziału z siedzibą w Katowicach ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się, aby kopię dokonania przelewu w pieniądzu Wykonawca załączył do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gddkia.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach