Przetargi.pl
Przebudowa części istniejącej hali produkcyjno-magazynowej Górnośląskiego Parku Przemysłowego o dodatkowe pomieszczenia biurowe

Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 39A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 781 20 00 , fax. 32 781 20 32
 • Data zamieszczenia: 2010-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
  ul. Konduktorska 39A 39A
  40-155 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 781 20 00, fax. 32 781 20 32
  REGON: 27259924000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gppkatowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części istniejącej hali produkcyjno-magazynowej Górnośląskiego Parku Przemysłowego o dodatkowe pomieszczenia biurowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa części istniejącej hali produkcyjno-magazynowej Górnośląskiego Parku Przemysłowego o dodatkowe pomieszczenia biurowe Powierzchnia użytkowa nowych pomieszczeń biurowych : 175,71 m2 W zakres zamówienia wchodzi w szczególności: -Ułożenie i zamocowanie konstrukcji stalowej oraz wykonanie stóp fundamentowych pod projektowane słupy - wg opracowania konstrukcji; -Wykonanie warstw stropu piętra; -Wymurowanie ścianki oddzielenia pożarowego REI 120 z bloczków wapienno- piaskowych; -Wykonanie ścianek działowych, drzwi i okien w pomieszczeniach; -Wykonanie otworów drzwiowych w istniejącej ścianie oddzielenia pożarowego gr. 25 cm z żelbetu- wg rysunków wyburzeń; -Wykonanie stropu I Piętra wraz z warstwą izolacyjną; -Demontaż okładzin ściennych pod wykonanie otworów okiennych - wg rysunków wyburzeń; -Wykonanie instalacji wewnętrznych oraz przekładek istniejących- wg opracowań branżowych; -Obudowa wszystkich elementów stalowych konstrukcji w celu zabezpieczenia ich do wymaganej odporności ogniowej REI 120; -Montaż stolarki okiennej i drzwiowej; -Demontaż i montaż dwóch zestawów drzwi p.poż. na klatce schodowej; -Zamocowanie sufitu podwieszanego; -Zamocowanie ścianki mobilnej; -Wykonanie obróbek blacharskich; -Prace wykończeniowe wewnętrzne oraz na elewacji budynku. Na wykonany przedmiot zamówienia: wykonane prace budowlane, użyte do ich wykonania materiały oraz zamontowane urządzenia Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu rękojmi na okres 36 miesięcy oraz gwarancji jakości w tym na użyte materiały na okres 36 miesięcy licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia go przez Inwestora jako należycie wykonanego. Na wbudowane mechanizmy i urządzenia obowiązują okresy gwarancji producentów, jednak nie krótsze niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się po odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w formie protokołu odbioru końcowego. Prace budowlane będą realizowane w czynnym obiekcie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamknięcia obiektu w którym będą realizowane roboty. Stąd Wykonawca będzie zobowiązany wydzielić i zabezpieczyć plac budowy oraz prowadzić prace, które jak najmniej będą uciążliwe dla użytkowników pozostałej części obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Dokumentacji projektowej wykonanej przez F.U.H. At ARCHITEKTURA Tomasz TUMAS - ul. Podmiejska 89 A, 44-207 Rybnik pt. Projekt budowlany przebudowy części istniejącej hali produkcyjno-magazynowej Górnośląskiego Parku Przemysłowego o dodatkowe pomieszczenia biurowe - udostępnionej na stronie Zamawiającego www.gppkatowice.pl W zakres zamówienia wchodzi również: -Wykonanie przez Wykonawcę wymaganych pomiarów, sprawdzeń, badań niezbędnych do uruchomienia zainstalowanych urządzeń i instalacji; -Wykonanie dokumentacji powykonawczej; -Wymagane prawem uzgodnienia, opinie i pozwolenia; -Wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; -Zorganizowanie zaplecza technicznego dla prowadzenia prac i zaplecza sanitarnego dla pracowników Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452132005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu winni wnieść Wadium w wysokości 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: - za datę złożenia wadium w tej formie przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gppkatowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach