Przetargi.pl
Roboty budowlane wykończeniowe i instalacyjne w pomieszczeniach centralnej sterylizatorni . „Budowy bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi Polikliniki SP ZOZ MSWiA w Kielcach

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH ogłasza przetarg

 • Adres: 25-375 Kielce, Wojska Polskiego 51
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH
  Wojska Polskiego 51
  25-375 Kielce, woj. świętokrzyskie
  REGON: 290391139
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswiakielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane wykończeniowe i instalacyjne w pomieszczeniach centralnej sterylizatorni . „Budowy bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi Polikliniki SP ZOZ MSWiA w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Roboty budowlane wykończeniowe i instalacyjne w pomieszczeniach centralnej sterylizatorni w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowy bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki SP ZOZ MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51 adaptowanym i dostosowywanym do wymogów prawnych”.Zamówienie obejmuje:przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizatorni, w tym: roboty budowlane  wykonanie instalacji elektrycznych  wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej wykonanie instalacji sprężonego powietrzaSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości :10 000,00 zł2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego numer rachunku: 12 1130 1192 0027 6108 9320 0005 w tytule wpisując numer postepowania z dopiskiem : wadium. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenie, o których mowa w art. 97 ust.7 pkt 2) -4) ustawy Pzp. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta.Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać co najmniej poniższe warunki:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta;6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.8. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 5 % wynagrodzenia brutto.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: (1) co najmniej jedną osobą, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą niezbędne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.(2) co najmniej jedną osobą, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą niezbędne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacji sanitarnych.(3) co najmniej jedną osobą, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą niezbędne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: elektrycznej.Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotą budowlaną ( w ramach jednej umowy) polegającej na remoncie/adaptacji pomieszczenia obejmujących: roboty remontowo – budowlane w zakresie wykończeniowym roboty instalacji sanitarnych, w tym wentylacji mechanicznej roboty instalacji elektrycznych, teletechnicznych, automatyki w tym zakresie np. BMS.o wartości co najmniej 1 mln. zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach