Przetargi.pl
REZERWACJA i SPRZEDAŻ BILETÓW LOTNICZYCH ORAZ POLIS UBEZPIECZENIOWYCH DLA PODRÓŻNYCH NA POTRZEBY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI W KRAKOWIE

Narodowe Centrum Nauki ogłasza przetarg

 • Adres: 30081 Kraków, ul. Królewska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 12 341 90 00 , fax. +48 12 341 90 99
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Centrum Nauki
  ul. Królewska 57
  30081 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 12 341 90 00, fax. +48 12 341 90 99
  REGON: 12136153700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncn.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REZERWACJA i SPRZEDAŻ BILETÓW LOTNICZYCH ORAZ POLIS UBEZPIECZENIOWYCH DLA PODRÓŻNYCH NA POTRZEBY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI W KRAKOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rezerwacji oraz zakupu biletów lotniczych (w tym również biletów tzw. „tanich przewoźników”) na pasażerskie przeloty międzynarodowe i krajowe oraz zakupu polis ubezpieczeniowych dla podróżnych wraz z ich dostarczeniem Zamawiającemu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63512000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę Wykonawcy na cały okres związania ofertą, począwszy od dnia i godziny wyznaczonych na składanie ofert. 3. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, z późn. zm.). 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kraków Nr rachunku: 77 1130 1150 0012 1243 1420 0008 Tytuł przelewu: „Wadium – bilety lotnicze, znak sprawy DSO.271.3.4.2018” 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz: 1) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), który: a) należy zamieścić w osobnej, zamkniętej kopercie opisanej jak w Rozdziale XII ust. 3 SIWZ z dopiskiem „WADIUM” i złożyć przed upływem terminu składania ofert w miejscu wskazanym w Rozdziale XIII ust. 1 SIWZ lub b) dołączyć do oferty (oryginał dokumentu nie powinien być połączony z ofertą); 2) w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać w szczególności: a) nazwy i siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji), b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia……do dnia……”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 3) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 i 2A do SIWZ 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku korzystania z potencjału podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 3) pełnomocnictwo, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika – w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli np. uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej. Pełnomocnictwo musi zawierać zakres umocowania oraz jednoznacznie określać czynności do których pełnomocnik jest upoważniony.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach