Przetargi.pl
przebudowa pomieszczeń nr 30 i 30a wraz z remontem klatek schodowych i dostosowaniem ich do przepisów ppoż. w pawilonie D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-234/18

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

  • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
  • Województwo: małopolskie
  • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
  • Data zamieszczenia: 2018-05-14
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
    Al. Mickiewicza 30
    30-059 Kraków, woj. małopolskie
    tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
    REGON: 157700000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    przebudowa pomieszczeń nr 30 i 30a wraz z remontem klatek schodowych i dostosowaniem ich do przepisów ppoż. w pawilonie D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-234/18
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Zakres prac obejmuje: Przebudowę pomieszczeń archiwum nr 30 i 30a oraz remont klatek schodowych wraz z ich dostosowaniem do przepisów ppoż. w pawilonie D-10 na terenie AGH w Krakowie, z uwzględnieniem podziału na trzy części: Część 1. Przebudowa pomieszczeń nr 30 i 30a na laboratoria komputerowe w paw. D-10. Część 2. Dostosowania klatek schodowych paw. D-10 do obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Część 3. Remont klatek schodowych Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym, 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 45262500-6 Roboty murarskie 45410000-4 Tynkowanie 45431000-7 Kładzenie płytek 45442100-8 Roboty malarskie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262321-7 Podkłady i wyrównywanie podłóg 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 45262310-7 Zbrojenie 45223110-7 Roboty w zakresie montażu konstrukcji stalowych 45442200-9 Roboty w zakresie nakładania powłok antykorozyjnych 45421153-1 Roboty w zakresie instalowania wyposażenia stałego 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 45332200-5 Roboty hydrauliczne Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu:  robót tynkarskich  robót posadzkarskich  robót ślusarskich  instalacji elektrycznych i teletechnicznych  instalacji wentylacji mechanicznej  instalacji hydrantowej objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, kopii umów o pracę ww. osób, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie w/w osób. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. Zamawiający jednocześnie informuje, że we wzorze umowy przewidział kary umowne za nie wywiązanie się z ww. obowiązku. Osoby które będą wykonywać przedmiot zamówienia: a) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla: • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; b) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1kV Dopuszcza się połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 23 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • Pieniądzu (nie dopuszcza się wpłaty gotówką) 1.1. przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 nr SWIFT: PKO PP LPW Zamawiający przypomina, że za skutecznie wniesione wadium uznaje się zaksięgowanie kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. • Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferty 2. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 3.Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o ile Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów. 5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach