Przetargi.pl
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów”

Gmina Czchów ogłasza przetarg

 • Adres: 32860 Czchów, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 66 21 710 , fax. 014 66 21 733
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czchów
  ul. Rynek 12
  32860 Czchów, woj. małopolskie
  tel. 014 66 21 710, fax. 014 66 21 733
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://czchow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów”. Usługi te polegają na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów z sołectw: Będzieszyna, Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Domosławice, Jurków, Piaski Drużków, Tworkowa, Tymowa, Wytrzyszczka, Złota. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów w instalacjach regionalnych określonych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. 1.2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów zakres prac obejmuje: 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym: a) odpadów niesegregowanych (zmieszanych), b) odpadów segregowanych, c) odpadów ulegających biodegradacji, d) odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon. 2) Wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w tym min. wyposażenie w kosze do selektywnej zbiórki odpadów, częsty odbiór odpadów aby nie dopuścić do przepełnienia koszy, utrzymanie czystości w obrębie koszy. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia punktu PSZOK w kosze według koloryzacji wyszczególnionej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017r. poz. 19). 3) Odbieranie odpadów pochodzących z przeprowadzanych przez gminę i szkoły akcji sprzątania miejsc publicznych z udziałem dzieci i młodzieży oraz pracowników interwencyjnych. 4) Odbierania odpadów zgromadzonych po masowych imprezach kulturalnych. 5) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenów gminnych należących do Gminy Czchów. 1.3. Częstotliwość wywozu: niesegregowanych odpadów komunalnych (odpady zmieszane), selektywnych odpadów komunalnych (odpady segregowane), odpadów ulegających biodegradacji - co najmniej 1 raz w miesiącu, z tym że z terenu Miasta Czchowa co najmniej 2 razy w miesiącu według harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym. 1.4. Szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 1.5. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia, celem oszacowani na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezębne do rzetelnego przygotowania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 gr.). 8.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: 8.2.1. pieniądzu, 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3. gwarancjach bankowych, 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 8.3. Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej powinno zawierać następujące elementy: 8.3.1. określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą; 8.3.2. określenie kwoty poręczenia lub gwarancji; 8.3.3. wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji; 8.3.4. wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji; 8.3.5. zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta, 8.3.6. nieodwołalność poręczenia lub gwarancji, 8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Nazwa banku: BSR Kraków o/Czchów Numer konta: 21 85890006 0040 0000 0156 0003 powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium. 8.5. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert lub wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data uznania rachunku Zamawiającego). 8.6. Oryginalne dokumenty wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie w tym samym miejscu w którym składana jest oferta lub wniosek. Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów należy dołączyć do oferty (nie dotyczy polecenia przelewu). 8.7. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.3.1.1. spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj.: a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Czchowa; b) posiada zezwolenie właściwego organu na transport odpadów albo jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa w zakresie transportu odpadami; c) jest wpisany do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska albo posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 6.1.1. Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby. 6.1.2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ 6.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym: 6.1.3.1. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ; 6.1.3.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ. 6.1.4. Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.3. stanowią załącznik nr 4 do SIWZ. 6.1.5. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2.: 6.1.5.1. dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia. 6.1.5.2. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym wykonawcy, o którym mowa w pkt 6.1.3. 6.1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 6.2. Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie, w siedzibie zamawiającego. 6.3. Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: 6.3.1. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do uzupełnienia w terminie 5 dni aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 5.3 SIWZ, które to dokumenty wymienione są poniżej. 6.3.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę: 6.3.2.1. warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Czchowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b) zezwolenie właściwego organu na transport odpadów albo dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa w zakresie transportu odpadów; c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska albo dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 5.1.1.1. warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.3.1.2.1.a) SIWZ b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; - w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.3.1.2.1.b) SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach