Przetargi.pl
Rezerwacja, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych oraz kolejowych, ubezpieczenia podróży, rezerwacja i zakup usług hotelowych w kraju i za granicą

Sano - Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej - Międzynarodowa Fundacja Badawcza ogłasza przetarg

 • Adres: 30-072 Kraków, Nawojki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 6323355, 12 6323355
 • Data zamieszczenia: 2021-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sano - Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej - Międzynarodowa Fundacja Badawcza
  Nawojki 11
  30-072 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6323355, 12 6323355
  REGON: 384298430
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sano.science/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rezerwacja, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych oraz kolejowych, ubezpieczenia podróży, rezerwacja i zakup usług hotelowych w kraju i za granicą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i sukcesywnych dostaw biletów lotniczych i kolejowych, ubezpieczenia podróży, oraz rezerwacji i zakupu usług hotelowych w kraju i za granicą. Zakres usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje: 1. rezerwacje i sprzedaż biletów lotniczych na krajowe i międzynarodowe przewozy pasażerskie zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zleceniami w zakresie: tras, terminów i klas lotniczych, według obowiązujących taryf przewoźników, z uwzględnieniem najkorzystniejszych w danym momencie cen; 2. rezerwację i sprzedaż biletów kolejowych krajowych i zagranicznych; 3. usługi w zakresie ubezpieczenia podróży; 4. rezerwację i sprzedaż miejsc hotelowych w kraju i za granicą zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zleceniami; 5. pośrednictwo w uzyskaniu i zakupie wiz. 6. dodatkowe wymagania: Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wymagania dotyczące zatrudnienia: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie czynności rezerwacji, zakupu i dostaw biletów lotniczych i kolejowych oraz rezerwacji i zakupu usług hotelowych realizowany był przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.). 2. Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy i Podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny; b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tych wymogów, c. przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63512000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach