Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Cichej w Nawojowej

Gmina Nawojowa ogłasza przetarg

 • Adres: 33-335 Nawojowa, Ogrodowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 445 70 68 , fax. 18 445 70 10
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nawojowa
  Ogrodowa 2
  33-335 Nawojowa, woj. małopolskie
  tel. 18 445 70 68, fax. 18 445 70 10
  REGON: 491892529
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Cichej w Nawojowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Cichej w Nawojowej, zgodnie z dokumentacją projektową, zezwoleniem na realizację inwestycji oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie robót ziemnych, wykopy pod kable i słupy; 2) Montaż 16 nowych słupów wraz z wysięgnikami i oprawami; 3) Montaż przewodów izolowanych linii kablowej nn typu YAKXS 06/1kV lub podobnych o przekroju 4 x 35 mm2; 4) Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego wraz ze sprawdzeniem i pomiarem skuteczności zerowania, sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystencji uziemienia; 2. Na wykonawcy spoczywać będzie także: a) odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; b) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów powykonawczych odpowiednio do zakresu wykonanych robót niezbędnych do zgłoszenia zakończenia inwestycji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, c) pełna obsługa geodezyjna budowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w trzech kompletach w skali 1:500 oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu objętego umową. d) Dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru wykonanych prac przez zarządcę sieci energetycznej oraz mapy powykonawczej e) dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy dystrybucyjnej energii elektrycznej. 3. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ. Użyte w Przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane. 4. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami tzw. sztuki budowlanej. 7. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. 8. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45.31.61.10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przedmiotowego postępowania wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100). 2. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U z 2016r. poz. 359). 3. Wadium należ wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu Oddział w Nawojowej nr konta: 88 8811 0006 0022 0200 0013 0200 z podaniem w tytule wpłaty „Wadium - zamówienie publiczne nr IRB.271.8.2018”. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin uznania wpłaty na rachunku zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium należy złożyć w Urzędzie Gminy w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33 – 335 Nawojowa, przed upływem terminu składania ofert. W tytule zabezpieczenia należy wskazać „Wadium – zamówienie publiczne nr IRB.271.8.2018” 6. Wadium będzie realizowane na zasadach wskazanych w ustawie PZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach