Przetargi.pl
Rewitalizacja Placu kardynała Wyszyńskiego i Modernizacja oświetlenia i instalacji zasilających w obrębie Placu kardynała Wyszyńskiego.

Gmina i Miasto Przysucha ogłasza przetarg

 • Adres: 26-400 Przysucha, Plac Kolberga
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6752823, , fax. 48 6752106
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Przysucha
  Plac Kolberga 11
  26-400 Przysucha, woj. mazowieckie
  tel. 48 6752823, , fax. 48 6752106
  REGON: 67022337900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminaprzysucha.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Placu kardynała Wyszyńskiego i Modernizacja oświetlenia i instalacji zasilających w obrębie Placu kardynała Wyszyńskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Nazwa zamówienia: Rewitalizacja Placu kardynała Wyszyńskiego i Modernizacja oświetlenia i instalacji zasilających w obrębie Placu kardynała Wyszyńskiego. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą części: 3.1.1. Część I: Rewitalizacja Placu kardynała Wyszyńskiego. 3.1.2. Część II: Modernizacja oświetlenia i instalacji zasilających w obrębie Placu kardynała Wyszyńskiego. 3.2. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje odpowiednio: 3.2.1. Część I: Rewitalizacja Placu kardynała Wyszyńskiego: przebudowę istniejących ciągów pieszych, wykonaniu nasadzeń szaty roślinnej oraz montażu elementów małej architektury zlokalizowanych na działce o nr ewid. 515, obręb 0001 Przysucha 3.2.2. Część II: Modernizacja oświetlenia i instalacji zasilających w obrębie Placu kardynała Wyszyńskiego: Przebudowie istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia oraz przebudowie oświetlenia terenu przy placu kardynała Wyszyńskiego. 3.3. Szczegółowy opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia, warunki techniczne jego wykonania i odbiorów określają poniższe dokumenty. 3.3.1. Projekt pod nazwą: rewitalizacja placu kardynała Wyszyńskiego w Przysusze na działce nr 515 – część I. 3.3.2. Projekt szaty roślinnej z elementami małej architektury – część I. 3.3.3. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu szaty roślinnej – część I. 3.3.4. Szczegółowa specyfikacja techniczna na wykonanie ciągów pieszych i gazonów. 3.3.5. Projekt przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia kolidującej z projektowaną rewitalizacją Placu kard. Stefana Wyszyńskiego w Przysusze, działki nr ewid.: 515, 518, 1130, 4230/9 – część II. 3.3.6. Projekt przebudowy oraz rozbudowy istniejącego oświetlenia terenu przy Placu kard. Stefana Wyszyńskiego w Przysusze, działki nr ewid.: 515, 1130 – część II. 3.3.7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na wykonanie robót z związanych z przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia kolidującej z projektowaną rewitalizacją Placu kard. Stefana Wyszyńskiego w Przysusze, działki nr ewid.: 515, 518, 1130, 4230/9 – część II. 3.3.8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na wykonanie robót związanych z związanych z przebudową oraz rozbudową istniejącego oświetlenia terenu przy Placu kard. Stefana Wyszyńskiego w Przysusze, działki nr ewid.: 515, 1130 – część II. 3.4. Zamówienie w każdej części obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacjami projektowymi, a konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego ukończenia. Roboty te obejmują w szczególności: 3.4.1. Organizację, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy. 3.4.2. Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu (np. kabli energetycznych lub telefonicznych, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej). 3.4.3. Przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego. 3.4.4. Pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. 3.4.5. Likwidacja budowy i uporządkowanie terenu objętego placem budowy. 3.5. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV. Główny przedmiot zamówienia: 45233222-1; 77310000-6; 45314310-7; 45316100-6 . 3.6. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Przysucha, Plac kardynała Wyszyńskiego - działki nr ewid.: 515, 518, 1130, 4230/9. 3.7. Termin wykonania zamówienia: 15.11.2019 r. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej. Gotowość do odbioru potwierdza oświadczeniem inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzając ostateczne zakończenie wszystkich robót, kompletność dokumentacji, jej sprawdzenie i zatwierdzenie. 3.8. Gwarancja jakości. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na każdą część zamówienia na okres minimum 36 miesięcy. Okres udzielenia gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 3.9. Zatrudnienie na umowę o pracę. 3.9.1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności nie będące samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie w zakresie realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia, (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.) na podstawie umowy o pracę, co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia. 3.9.2. Rodzaj czynności, których dotyczy obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę: - roboty branży drogowej: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. 3.9.3. Sposób dokumentowania zatrudnienia wyżej wymienionych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia określa projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ 3.10. Uwagi i uzupełnienia do opisu przedmiotu zamówienia: 3.10.1. Przedmiary robót załączone do SIWZ należy traktować jedynie jako dokumenty pomocnicze przy opracowaniu oferty, a zawarte w nich zestawienia robót mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc w oszacowaniu kosztów wykonania zadania. 3.10.2. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikaty z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane i spełniać warunki określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 3.10.3. Ewentualne użycie w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, urządzeń, itp. ma za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszczalne przy realizacji zamówienia. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotów za pomocą podanego standardu, dopuszczając do stosowania inne odpowiedniki rynkowe z zastrzeżeniem, że będą spełniać ten sam poziom technologiczny i jakościowy oraz, będą posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta, znaków towarowych, patentów itp. jeżeli występują w rysunkach lub opisach w dokumentacji projektowo – budowlanej - nie są one obowiązujące dla Wykonawcy. 3.10.4. Zachować należy szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót budowlanych w rejonie uzbrojenia terenu w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową, sanitarną. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowany odcinek uzbrojenia terenu Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie w trybie pilnym Zamawiającego i dokonać niezbędnych prac zabezpieczających. 3.10.5. Materiały z rozbiórki istniejącej nawierzchni nie przewidziane dokumentacją projektową do wykorzystania do ewentualnego wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia stanowią własność Zamawiającego i zostaną złożone przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiały pochodzące z rozbiórki elementów linii niskiego napięcia przekazać PGE zgodnie z warunkami technicznymi. Pozostały materiał z rozbiórki, należy traktować jako odpad i postępować z nim zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium odpowiednio w wysokościach. 13.1.1. Część I: Rewitalizacja Placu kardynała Wyszyńskiego – w wysokości 2500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 13.1.2. Część II: Modernizacja oświetlenia i instalacji zasilających w obrębie Placu kardynała Wyszyńskiego - w wysokości 2500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą. 10.1.1. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenia składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 10.1.2. Oryginał dokumentu wadialnego - w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz. 10.1.3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach, którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Załącznik nr 9 do SIWZ. 10.1.4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Załącznik nr 7 do SIWZ. 1) W przypadku podpisywania ofert przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. 2) W przypadku podmiotów występujących wspólnie - pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach