Przetargi.pl
Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej obiektu i mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 504 41 00 , fax. 22 504 41 39
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Ogrodowa 5/7
  00-893 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 504 41 00, fax. 22 504 41 39
  REGON: 14214815500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wfosigw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej obiektu i mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu i mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przy ulicy Ogrodowej 5/7 w Warszawie całodobowo przez wszystkie dni tygodnia (7 dni w tygodniu, 24 godz./dobę).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) wraz z ofertą powinien złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów; b) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wykonawca wraz z ofertą składa także aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, że podmiot nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach