Przetargi.pl
PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ PROJEKTU INNOVATION COACH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI SEO I SEM

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 269 819 , fax. 22 826 98 19
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
  ul. Pawińskiego
  02-106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 269 819, fax. 22 826 98 19
  REGON: 32602600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ippt.pan.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ PROJEKTU INNOVATION COACH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI SEO I SEM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii reklamowej projektu Innovation Coach w Internecie, poprzez wybrane Media Społecznościowe, tj. Facebook, Twitter i LinkedIn jak również w przeglądarkach Internetowych, z wykorzystaniem narzędzi SEO i SEM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane oświadczenia o dokumenty są wyszczególnione w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach