Przetargi.pl
Remont kapitalny urządzenia dźwigu osobowego produkcji polskiej, zainstalowanego na klatce schodowej Nr 7 budynku mieszkalnego przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.260.28.2019

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, Jagiellońska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48228186741 , fax. +48228186741
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
  Jagiellońska 23
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48228186741, fax. +48228186741
  REGON: 01151334300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn-praga-pn.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kapitalny urządzenia dźwigu osobowego produkcji polskiej, zainstalowanego na klatce schodowej Nr 7 budynku mieszkalnego przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.260.28.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu kapitalnego urządzenia dźwigu osobowego produkcji polskiej, zainstalowanego na klatce schodowej Nr 7 budynku mieszkalnego przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 w Warszawie. Szczegółowy zakres robót został określony w załącznikach stanowiących integralną część zaproszenia tj. przedmiarze robót - Załącznik Nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia, Opinii technicznej - Załącznik Nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia; projekcie umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym – załącznik Nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia oraz w specyfikacji warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) WADIUM – Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2 500,00 zł słownie: dwa tysiące pięćset złotych. 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wadium, zawarte są w specyfikacji. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w Banku Citibank Handlowy ul. Senatorska 16 numer: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania modernizacji dźwigów osobowych i towarowych wymagane przepisami ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 667), wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie Decyzji wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego, na podstawie przepisów ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 667), potwierdzającej posiadanie przez firmę uprawnień do wykonywania modernizacji dźwigów osobowych i towarowych z załącznikiem określającym zakres uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymaganych w zaproszeniu wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Ofertę o treści zgodnej z załączonym wzorem formularza - wzór określony w załączniku Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia; b) Wykaz osób – wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia wraz z załączeniem aktualnych zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do konserwacji urządzeń technicznych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego; c) Kosztorys ofertowy – Załącznik Nr 3 do oferty; d) Decyzję wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego, na podstawie przepisów ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 667), potwierdzająca posiadanie przez firmę uprawnień do wykonywania modernizacji dźwigów osobowych i towarowych z załącznikiem określającym zakres uprawnień. e) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. f) Aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; g) Wadium - Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kserokopii dowodu wniesienia wadium - zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII specyfikacji warunków zamówienia; h) Pełnomocnictwo – o ile ofertę podpisuje pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach