Przetargi.pl
„Rewitalizacja parku Jana III Sobieskiego w ramach zadania: Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach – zaprojektuj i wybuduj.”

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 927 501 , fax. 612 920 072
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
  ul. Dworcowa 26
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 612 927 501, fax. 612 920 072
  REGON: 52657000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szamottuly.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rewitalizacja parku Jana III Sobieskiego w ramach zadania: Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach – zaprojektuj i wybuduj.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Rewitalizacja parku Jana III Sobieskiego w ramach zadania: Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach – zaprojektuj i wybuduj”-Miasteczko ruchu Drogowego. Celem przedmiotowych prac jest zaprojektowanie i wybudowanie Miasteczka Ruchu Drogowego na działce nr ewid. 3006 wraz z organizacją ruchu umożliwiającą wprowadzenie dzieci i młodzieży szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Ponadto kształcenie, zdobywanie doświadczenia i dobrych nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach, a także uprawnień doprowadzenia rowerów po drogach publicznych. Na działce nr 3043, terenie po dawnym ogródku jordanowskim, należy dokonać rozbiórki budowli, wywozu pozostałości po rozbiórce i niwelacji terenu. Teren realizacji zadania jest objęty ochroną konserwatorską. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie m.in. 1) Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego 2) Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższego projektu 3) Wyposażenie w niezbędną infrastrukturę - zgodnie z PFU, w tym: - roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; nawierzchniowe; rozbiórka budynku; - ścieżki rowerowe; - ścieżki piesze, chodniki; - małą architekturę; - oznakowanie pionowe i poziome; - oświetlenie zewnętrzne; - monitoring; - okablowanie niskoprądowe, światłowodowe, elektryczne; - sygnalizacja świetlna małogabarytowa dla pieszych i rowerzystów; - zieleń. UWAGA! Zakres opracowania, który jest skreślony w Programie funkcjonalno-użytkowym nie obejmuje tego przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami do SIWZ: A. Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 10 do SIWZ; B. Program funkcjonalno-użytkowy Miasteczka Ruchu Drogowego wraz z uszczegółowieniem - załącznik nr 11 do SIWZ; C. Wstępna koncepcja miasteczka ruchu drogowego – załącznik nr 12 do SIWZ; Zakres umowy obejmuje następujące części: 1. Część I - zaprojektowanie, obejmujące: a. wykonanie projektu budowlanego, w tym elementów projektów branżowych w ilości egzemplarzy zgodnej z (PFU) w zakresie umożliwiającym zgłoszenia robót właściwym organom administracji, przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wymagań określonych w programie Funkcjonalno– Użytkowym (PFU), stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy; b. zgłoszenie przez Wykonawcę robót budowalnych niewymagających pozwolenia na budowę (zgodnie z wymogami art. 30 ustawy Prawo budowlane - Dz. U z 2010 r., Nr 43, poz. 1623 z późn. zm.) z zastrzeżeniem pkt „c)” oraz musi zostać opracowana w stopniu umożliwiającym jej uzgodnienie z Zamawiającym i realizację robót budowlanych na podstawie wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym; c. w przypadku gdy właściwy organ administracji nałoży obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się przygotować w tym celu wymagane przez przepisy prawa dokumenty oraz uzyskać taką decyzje w imieniu Zamawiającego oraz wszystkie wymagane przepisami prawa pozwolenia, zgody, opinie i uzgodnienia, jak również sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2. Część II – budowa, obejmująca: a. wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż w ilości zgodnej z (PFU); b. wykonanie robót budowlanych, zwanych dalej „Robotami” oraz dokumentacji powykonawczej, zakończonych odbiorem końcowym, c. dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonywania robót opisanych powyżej właściwym organom administracji i reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu, a w przypadku nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – przygotowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie sprecyzowano warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 9.1. Oświadczenie wykonawcy 9.1.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia: 9.1.1.1. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 9.1.1.2. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, których wzór stanowią załączniki 2,3 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 9.1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, 9.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 9.2. Dokumenty składane przez Wykonawcę 9.2.1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 9.2.1.1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wskazanych w pkt 8.3.siwz 9.2.1.2. brak podstaw wykluczenia – wskazanych w pkt 8.4. siwz 9.2.2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 9.2.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 9.2.4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają: 9.2.4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 9.2.4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 9.2.4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 9.2.4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9.2.5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.4.siwz. 9.2.6. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 8.4. siwz, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy. 9.2.7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9.5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 9.5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt 8.4.ppkt 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.5.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.6. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 8.3. oraz 8.4. siwz 9.7. Forma oświadczeń i dokumentów 9.7.1. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale, 9.7.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 8, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 9.7.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, 9.7.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, 9.7.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w pkt 8, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 9.7.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3., 8.4., które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach