Przetargi.pl
DOSTAWA PIASKU I KRUSZYWA

31 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 61-325 Poznań, Ul. Silniki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 548 500 , fax. 261 548 555
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
  Ul. Silniki 1
  61-325 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 548 500, fax. 261 548 555
  REGON: 63243177100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PIASKU I KRUSZYWA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa piasku naturalnego w ilości 1 200,00 ton i kruszywa (tłuczeń granitowy) frakcja 0-31,5 mm w ilości 600,00 ton, do JW 1517 ul. Racławicka 1, 64-100 Leszno – Wyciążkowo, kompleks 2973 - na własny koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może dostarczyć przedmiot zamówienia jednorazowo lub w kilku dostawach – zgodnie z możliwościami technicznymi. 2. Przez sformułowanie dostawa kruszywa należy rozumieć: sprzedaż kruszywa, jego załadunek, transport oraz rozładunek we wskazanym miejscu na terenie kompleksu 2973 w m. Wyciążkowo. Dostawa obejmuje również ważenie kruszywa przy wykonaniu załadunku, z której to czynności będzie sporządzany stosowny dokument celem sporządzenia go Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania weryfikacji tonażu dostarczonego kruszywa poprzez wyrywkową kontrolę wagi transportu. Kruszywa muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, tj.: - PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych Mechanicznie, - PN-B-11111 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, - PN-B-11112 - Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych, - PN-B-11113 -Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - piasek, oraz posiadać odpowiednie świadectwa, certyfikaty i badania potwierdzające spełnienie stosownej normy, które należy dostarczyć Zamawiającemu z dostawą. Zamawiający przewiduje prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 uPzp do wysokości kwoty brutto: 20 000,00 zł w zakresie zawartym w zamówieniu podstawowym. Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 30.11.2020r. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym tj. załączniku nr 1 do SIWZ. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za dostawy w ramach prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14211000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – wg. zał. nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach