Przetargi.pl
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Aleja Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 5822400, 7366241 , fax. 625 918 206
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
  Aleja Powstańców Wielkopolskich 18
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 5822400, 7366241, fax. 625 918 206
  REGON: 63197600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umostrow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 10. 1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) rozpoznania stopnia dostępności materiałów koniecznych do realizacji zamówienia w urzędach i instytucjach dysponujących tymi materiałami, w takim celu, aby posiadał niezbędną wiedzą do wykonania przedmiotu zamówienia, 2) pozyskania odpowiednich – niezbędnych przy sporządzaniu przedmiotu zamówienia materiałów – nie udostępnionych przez Zamawiającego; 3) uwzględnienia wymagań zawartych w obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z: a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233); c) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami (Dz.U. z.2018 r. poz. 2067 z późn. zm.), d) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), e) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U z 2018 r. poz.2268 z późn. zm.), f) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), g) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161), h) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), i) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.), j) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) a w szczególności zabezpieczenia uzyskanych danych i przetwarzanych danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. k) innych przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotem zamówienia; 4) wykonania stosownych analiz oraz bilansów terenów, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). Analizy i bilanse winny opierać się m.in. na wizji w terenie oraz innych dokumentach/mapach/analizach umożliwiających ich prawidłowe wykonanie w oparciu o m.in.: a) analizę dotychczasowego zainwestowania; b) dane społeczno-demograficzne, d) analizę realizacji ustaleń zawartych w obowiązujących planach miejscowych w zakresie zobowiązań gminy do realizacji zadań własnych, e) inne dokumenty strategiczne czy planistyczne gminy, f) oceny aktualności studium i planów miejscowych; g) wykazu powierzchni (w hektarach oraz w udziale %) terenów przeznaczonych w projekcie Studium oraz w obowiązujących planach miejscowych pod różnego typu zabudowę, z podziałem na tereny o różnym przeznaczeniu, z uwzględnieniem wszystkich przeznaczeń terenów; h) wskazania obszarów, dla których należałoby w pierwszej kolejności sporządzić projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 6) wykonania w imieniu Prezydenta Miasta, za jego pośrednictwem i w uzgodnieniu z nim, zadań wynikających z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, że wszystkie projekty pism i ogłoszeń przygotowuje Wykonawca a firmuje i podpisuje Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego; 7) ścisłej współpracy z Zamawiającym przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, w tym do wzięcia czynnego udziału w dyskusji lub dyskusjach publicznych dotyczących projektu Studium oraz udziału w innych spotkaniach wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego a dotyczących przedmiotu zamówienia; 8) wprowadzenia – po uzgodnieniu z Zamawiającym – zakresu i rodzaju zaleceń, ustaleń, rozwiązań do projektu Studium wynikających z uzasadnienia do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium oraz z wniosków, opinii, uzgodnień i uwag, jakie zostaną złożone do projektu Studium zarówno przez osoby fizyczne, prawne, inne organy, jak i instytucje; 9) powiązania ustaleń projektu Studium z ustaleniami zawartymi w gminnych dokumentach strategicznych, finansowych, środowiskowych i innych mających wpływ na formułowanie zapisów projektu Studium; 10) powiązania ustaleń projektu Studium z obecnie prowadzonymi procedurami planistycznymi w zakresie sporządzania planów miejscowych oraz powiązań ustaleń projektu Studium do zapisów obowiązujących planów miejscowych; 11) aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego opracowania ekofizjograficznego na podstawie art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 Nr 155, poz. 1298) – poprzez sprawdzenie obecnego opracowania i dostosowanie do obecnych uwarunkowań przyrodniczych i środowiskowych. 12) przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Studium na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 13) sporządzenia projektu podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z póżn. zm.); 14) wykonania niezbędnych czynności w celu doprowadzenia Studium do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji ewentualnego stwierdzenia nieważności uchwały lub naruszenia przepisów prawa przez Wojewodę. 15) sformułowania ustaleń i zapisów Studium w sposób jednoznaczny i wykluczający możliwość ich dowolnej interpretacji i w nawiązaniu do obowiązujących ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 1. Wykonawca, który w załączniku nr 3 złoży oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby się powołuje, na zasadach określonych w art. 22a Pzp, składa w formie oryginału zobowiązanie lub inne oświadczenie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia dotyczących: 1) doświadczenia – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3 lit. a SIWZ. Zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału (załącznik nr 4a). W sytuacji gdy wykonawca nie złoży zobowiązania z wykorzystaniem załącznika nr 4a, przedstawia w ofercie w formie oryginału inne oświadczenie wystawione i podpisane przez podmiot oddający do dyspozycji te zasoby, które musi: a) zawierać nazwę i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby, b) wskazywać nazwę i adres wykonawcy, któremu oddaje się do dyspozycji zasób, c) zawierać okres, na jaki udostępniany jest zasób, d) zawierać zakres powierzonego zasobu, e) zawierać informacje, że podmiot, na zdolności, którego wykonawca powołuje się, zrealizuje te usługi. 2) osób zdolnych do wykonania zamówienia – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3 lit. b SIWZ. Zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału (załącznik nr 4b). W sytuacji gdy wykonawca nie złoży zobowiązania z wykorzystaniem załącznika nr 4b, przedstawia w ofercie w formie oryginału inne oświadczenie wystawione i podpisane przez podmiot oddający do dyspozycji te zasoby, które musi: a) zawierać nazwę i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby, b) wskazywać nazwę i adres wykonawcy, któremu oddaje się do dyspozycji zasób, c) zawierać okres, na jaki udostępniany jest zasób, d) wskazywać imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję i zakres w realizacji zamówienia. 2. Wykonawca składa w formie oryginału oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 5). II. DOKUMENT SKŁADANY PO OPUBLIKOWANIU INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu w formie oryginału wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ, w którym znajduje się oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach