Przetargi.pl
Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe - etap I

Miasto i Gmina Gołańcz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-130 Gołańcz, Dr P. Kowalika
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48672615911 , fax. +48672683312
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Gołańcz
  Dr P. Kowalika 2
  62-130 Gołańcz, woj. wielkopolskie
  tel. +48672615911, fax. +48672683312
  REGON: 00052820900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golancz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest I etap realizacji robót związanych z remontem budynku dworca PKP wraz z infrastrukturą towarzysząca. Zakres prac obejmuje: Budynek dworca: •wymiana pokrycia połaci dachu •wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej, •remont elewacji budynku dworca PKP, •remont pomieszczeń nr 1 (hall), 10 (poczekalnia) oznaczone na rysunku 02 branża architektonicznej. Instalacje: •instalacje: elektryczna, wodociągowa, centralnego ogrzewania, monitoring należy wykonać do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń nr 1 (hall) i 10 (poczekalnia) oznaczone na rysunku 02 branża architektonicznej, •sieci gazowe, kanalizacji deszczowej, elektryczne, oświetlenia należy wykonać do funkcjonowania zakresu określonego przez inwestora. •Zamawiający wymaga, aby całość zamontowanego oświetlenia była w technologii LED. Drogi: Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dróg wewnętrznych wraz z parkingami w następujących ilościach: •drogi wewnętrzne (manewrowe) 1.117m2 •parkingi dla samochodów osobowych 1.100m2 w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. •chodnik 23m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie: 50.000,00 zł słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Oddział Gołańcz Nr rachunku: 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych - etap I Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3.Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 2 lit. b – e SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 3.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4.Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 5.Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 2 lit. b - e SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 6.Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 2. lit. b - e SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia. 7.W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych - etap I” oznaczenie sprawy: ZP. 271.4.2020. 8.Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale VIII ust. 2. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, (zgodnie z którym: „Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: •kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; •firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; •ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach” przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie zaleca się przygotować zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku wykonawców nie należących do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza aby powyższe oświadczenie złożyć wraz z ofertą. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji złożonego oświadczenia, gdy w toku postępowania zmieni się jego sytuacja tj. włączenie do grupy kapitałowej. 2) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3) Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę i wymagane oświadczenia i dokumenty, nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm. ), z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6. 5) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 5. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę: 1)Wypełniony załącznik nr 1 – formularz „OFERTA” . 2)Zaleca się dołączenie wraz z ofertą kosztorysu ofertowego opracowanego metodą uproszczoną. Kosztorys w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma charakter pomocniczy i nie podlega ocenie. 3)Inne oświadczenia niezbędne do prawidłowej oceny złożonej oferty, w tym dokument pełnomocnictwa wystawiony w sposób określony przepisami prawa cywilnego, jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę i wymagane oświadczenia i dokumenty, nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach