Przetargi.pl
Zakup paliw oraz dodatku AdBlue dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-600 Kępno, Olszowa, ul. Bursztynowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 78 211 90 , fax. 627 514 166
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
  Olszowa, ul. Bursztynowa 55
  63-600 Kępno, woj. wielkopolskie
  tel. 62 78 211 90, fax. 627 514 166
  REGON: 25094533300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zzo-olszowa.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw oraz dodatku AdBlue dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw oraz dodatku AdBlue dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a) Dla zadania częściowego nr 1: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN); b) Dla zadania częściowego nr 2: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium; c) Dla zadania częściowego nr 3: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium; 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia i godziny składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 91 1090 1144 0000 0001 1140 4435; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: a) posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie obrotu objętego niniejszym zamówieniem, tj. olejem napędowym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosowanie do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - nie dotyczy Wykonawców składających ofertę tylko na Część 3. Zamawiający wymaga by dołączona koncesja dotyczyła tylko części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę; b) znajduje się w prowadzonym przez Ministerstwo Finansów - wykazie podmiotów, dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły w odpowiedniej wysokości kaucję gwarancyjną - nie dotyczy Wykonawców składających ofertę tylko na Część 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach