Przetargi.pl
Renowacja zabytkowego dworku w miejscowości Ruszcza w celu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu

GMINA POŁANIEC ogłasza przetarg

 • Adres: 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA POŁANIEC
  ul. Ruszczańska 27
  28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie
  REGON: 830409710
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja zabytkowego dworku w miejscowości Ruszcza w celu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Inwestycja zostanie wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona dokumentację projektową dla całego budynku oraz wykona I etap robót budowlanych polegających na remoncie zabytkowego dworku do stanu surowego zamkniętego, zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 35 w miejscowości Ruszcza, gmina Połaniec. Budynek wchodzi w skład dawnego zespołu dworskiego w Ruszczy. Cały zespół wpisany jest na listę zabytków pod numerem A.863 z 2011.09.05.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym oraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentację projektową a następnie po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę na jej podstawie wykona roboty budowlane, które wchodzą w I etap realizacji.3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SWZ, wzorem umowy, Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z jego załącznikami, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 4. Na przedmiot zamówienia I etapu - stan surowy zamknięty składa się następujący zakres rzeczowy: 4.1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla całego budynku tj: a) opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego zgodnie z art. 34 ust. 3 Prawo budowlane, b) opracowanie projektu ochrony zieleni w obrębie placu budowy wynikającego z opinii WUOZ w Kielcach z dnia 13.02.2023r znak DS.N.DW.5142.2.2023,c) wykonaniem badań geologiczno - gruntowych,b) uzyskanie wszelkich niezbędnych ocen, ekspertyz, uzgodnień w tym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, opinii i decyzji administracyjnych lub technicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłowej realizacji robót, c) uzyskanie materiałów do projektowania wraz z opracowaniem mapy do celów projektowych, d) przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. e) dokumentacja techniczna musi być wewnętrznie spójna we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.f) wykonawca uzyska warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.4.2. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową:a) Remont budynku do stanu surowego zamkniętego - I etap obejmuje: • wymianę pokrycia dachowego wraz z konstrukcją i oknami dachowymi, • remont kominów, • wymianę stropów nad piwnicami i piętrem, • wykonanie: iniekcji, izolacji wraz z niezbędnymi robotami rozbiórkowymi i murowymi ścian budynku, • wykonanie niezbędnych instalacji pod posadzkowych (wod-kan, ogrzewania podłogowego), • wykonanie wylewek w piwnicach, na piętrze i parterze, • wykonanie żelbetowej klatki schodowej, • wykonanie remontu schodów wewnętrznych i zewnętrznych, • budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych,• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej- zewnętrznej • wykonanie niezbędnych przejść przez stropy, ściany fundamentowe np. pod potrzeby wentylacji mechanicznej, przyłączy kanalizacji i wody (przyłącz wody należy doprowadzić do studni wodomierzowej – według osobnego opracowania) oraz ułożenie rury osłonowej fi 50 mm do WLZ od istniejącego złącza kablowego.4.3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania „Dworek w Ruszczy im. Ireny Knothe i Stanisława Knothe”, załącznik nr 10 do SWZ, 2) Opinia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr DS.N.DW.5142.2.2023 z dnia 13.02.2023r.,załącznik 1a do PFU,3) MPZP Ruszcza, załącznik 1b do PFU,4) Oświadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz warunków przyłączenia, załącznik 1c do PFU,5) Standardy jakościowe materiałów użytych do prac remontowych, załącznik 1d do PFU,6) Sprawozdanie z badania wilgotności, załącznik 1e do PFU,7) Opinia Techniczna, załącznik 1f do PFU,8) Inwentaryzacja architektoniczno – konserwatorska, załącznik 1g do PFU,9) Program Prac Konserwatorskich, załącznik 1h do PFU,10) Przedmiar robót dla etapu I, załącznik 1i do PFU – ma charakter jedynie pomocniczy,11) Rys S-01 Projekt zagospodarowania terenu – instalacje wod-kan, załącznik 1j do PFU.5 Zamawiający posiada Projekt Zagospodarowania Zabytkowego Parku (projekt do wglądu w zasobach Zamawiającego), w którym zaprojektowany jest przyłącz wody do podlewania zieleni. Wykonawca zweryfikuje i dobierze prawidłową średnice przyłącza. 6 Wykonawca zorganizuje a po zakończeniu prac zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełne uporządkowanie) wraz z uporządkowaniem terenu przyległego i drogi dojazdowej działka nr 76. 7 Materiał z rozbiórki dachu tj. blacha oraz drewno należy zdemontować i przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 8 Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowę przekaże Zamawiającemu 3 egz. (komplet) projektu budowlanego w wersji papierowej i 1 egz. elektronicznej. 9 Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia i uzyskania pozwolenia na budowę. 10 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników. 11 Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na terenie budowy oraz zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 12 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza wszelkie media.13 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować tablicę informacyjną zawierającą oznaczenie słowne programu oraz logo Polski Ład, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953).14 Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w niniejszym zamówieniu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez Zamawiającego. 15 W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały lub urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Wykonawca, który oferuje materiały lub urządzenia równoważne zobowiązany jest wykazać w ofercie, że spełniają one wymagania Zamawiającego.16 Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności winno odbyć się w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 - 107 ustawy Pzp. 17 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.18 Przedmiotowe zamówienie powinno uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.19 Zamówienie publiczne dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania będącego przedmiotem zamówienia.20 Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.Wymagania dodatkowe:21 Zamawiający zaleca , aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej. 22 Zamawiający przekazuje wraz SWZ wszelką dokumentację niezbędną do realizacji zamówienia, w związku z czym nie przewiduje możliwości ani konieczności jej sprawdzenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. 23 Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę opracuje kosztorys inwestorski z podziałem na zakresy prac (do ustalenia z zamawiającym w późniejszym terminie), który posłuży do przeprowadzenia postepowań przetargowych pozostałych prac mających za zadanie ukończyć przedmiotowy budynek i oddać go do użytkowania przez zamawiającego. Jednocześnie wykonawca dokona aktualizacji kosztorysów maksymalnie 3 krotnie w okresie 5 lat na wezwanie zamawiającego. 24 Wymagany okres gwarancji i okres rękojmi na przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót – min. 48 miesięcy, a max. 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:3.1. pieniądzu,3.2. gwarancjach bankowych,3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 87 i 1079)4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek bankowy w BS Połaniec Nr 80942500080000234920060008 zaznaczając w tytule przelewu jakiego zamówienia (numer/znak/nazwa zamówienia) wadium dotyczy.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.7. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna (gwarancje, poręczenia) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:2.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.2.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.2.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.2.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:2.1.4.1. dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj.:Do części projektowej;- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej;- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;Do części budowlanej:- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy);- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik robót);Dopuszcza się łączenie w/w funkcji/uprawnień przez jedną osobę.2.1.4.2. posiadają niezbędne doświadczenie, tzn.:wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie lub budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków, o wartości min 1 000 000 zł. brutto,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach