Przetargi.pl
Renowacja i zabezpieczenie murów i sklepień Bastionu Kawaler

Forteczny Park Kulturowy ogłasza przetarg

 • Adres: 57-215 Srebrna Góra, ul. Letnia 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 509 591 311 , fax. 074 8160001
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Forteczny Park Kulturowy
  ul. Letnia 10 10
  57-215 Srebrna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 509 591 311, fax. 074 8160001
  REGON: 89150394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.forty.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja i zabezpieczenie murów i sklepień Bastionu Kawaler
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  roboty murowe obejmujące przemurowania uszkodzonych fragmentów ścian i ceglanych i kamiennych oraz ceglanych sklepień łukowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1. warunki określone art. 22 ustawy - prawo zamówień publicznych tj. a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.1 i 2; 1.2. warunki kwalifikacyjne: a) kierownik budowy powinien wykazać się minimum 2-letnim doświadczeniem w pracy w obiektach zabytkowych w charakterze kierownika budowy oraz doświadczenie w pracy o podobnym charakterze na obiektach zabytkowych. b) udzielą minimum gwarancji na wykonane prace na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót. c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 1.1 oraz 1.2. spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY zawierający następujące załączniki: 1.1) Załącznik nr 1 - Oświadczenia Wykonawcy, 1.2) Do Załącznika nr 1 należy dołączyć co najmniej niżej wymienione dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty): a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 1.3) Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty : a) Załącznik nr 2 - Kwalifikacje i doświadczenie kluczowych pracowników proponowanych do udziału w tym zadaniu - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w załączniku nr 2, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował b) Załącznik nr 3 - cena oferty z załączonym kosztorysem ofertowym zawierającym szczegółowy przedmiar robót, nośniki w oparciu o które została sporządzona cena, tabelę wartości elementów scalonych sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, kalkulację szczegółową cen jednostkowych, a w przypadku kalkulacji własnych również szczegółowe analizy indywidualne nakładów rzeczowych. Kosztorys ma uwzględniać wartość netto i brutto oraz powinien być sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury określającymi sposób opracowania i niezbędne elementy kosztorysu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.stoszowice.sisco.info/?przetargi=1
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach