Przetargi.pl
Dostawa na podstawie umowy leasingu remontera - urządzenia do cząstkowej naprawy dróg przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze ogłasza przetarg

 • Adres: 59-411 Paszowice,
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-76 8707470 , fax. 0-76 8707253
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze
  59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie
  tel. 0-76 8707470, fax. 0-76 8707253
  REGON: 39068171000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.js-spjawor.bip.pbox.pl lub www.zdpjawor.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa na podstawie umowy leasingu remontera - urządzenia do cząstkowej naprawy dróg przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa urządzenia do cząstkowej naprawy dróg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: miesięczne raty leasingu w stałej wysokości 36 miesięcy z możliwością zakupu przedmiotu leasingu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, oświadczenie że oferent jest uprawniony do udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.js-spjawor.bip.pbox.pl lub www.zdpjawor.com.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach