Przetargi.pl
Wywóz niesegregowalnych odpadów komunalnych (kod 200301,200203)z terenów cmentarzy,zieleńców i terenów własnych Zamawiajacego z kontenerów i pojemników dostarczonych przez wykonawcę

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Kolejowa 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6650061, 8425008 (09) , fax. 074 6650062
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Kolejowa 4 4
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6650061, 8425008 (09), fax. 074 6650062
  REGON: 89132253500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz niesegregowalnych odpadów komunalnych (kod 200301,200203)z terenów cmentarzy,zieleńców i terenów własnych Zamawiajacego z kontenerów i pojemników dostarczonych przez wykonawcę
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wywóz niesegregowalnych odpadów komunalnych (kod 200301,200203)z terenów cmentarzy,zieleńców i terenów własnych Zamawiajacego z kontenerów i pojemników dostarczonych przez wykonawcę.Termin realizacji zadania określa się od dnia podpisania Umowy do dnia 31
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905120009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem uczestnictwa w postepowaniu jest:złożenie dokumentów okreslonych w Specyfikacji :wypełniony druk oferty,aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z gminy Wałbrzych,oświadczenie o posiadanym sprzęcie specjalistycznym umożliwiającym wykonanie zadania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Złożenie dokumentów wymienionych w Specyfikacji w punkcie 6,posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania zadania,posiadanie własnych kontenerów na śmieci

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzuk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach