Przetargi.pl
Przygotowanie projektu, opracowanie graficzne, druk, insert i kolportaż czterech wkładek informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7769397,7769703-05,7779229 , fax. 071 7769141, 7769702
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 12-14
  50-411 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7769397,7769703-05,7779229, fax. 071 7769141, 7769702
  REGON: 93195038200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umwd.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie projektu, opracowanie graficzne, druk, insert i kolportaż czterech wkładek informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dwóch projektów graficznych wkładek (z których Wykonawca zatwierdzi jeden do realizacji), skład, korekta, druk, prace introligatorskie oraz insertowanie i kolportaż czterech edycji wkładek informacyjnych Regiona
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie:dwa tysiące pięćset złotych )
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: a)posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; tj. : - wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia i o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 2. 2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający przyjmuje, że wymagania o charakterze podmiotowym powinni spełniać wszyscy współubiegający się o zamówienie, natomiast wymagania dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców, tak by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie. 3.Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: VI.1.Wykonawcy składają wraz z ofertą następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest podmiot zobowiązany do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w załączonym odpisie z rejestru nie uwzględniono zmian w tekście dokumentu, wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do dołączenia do oferty dowodu złożenia w sądzie rejestrowym ww. zmian. 2.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 pkt 1-4 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą złożyć oświadczenie wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub przez każdego z Wykonawców odrębnie) lub każdy z nich na odrębnym dokumencie. 3.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na wykonaniu usług określonych w Rozdziale V pkt 1 lit. b, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie ( Załącznik nr 3 do SIWZ). VI.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI. pkt 1 ppkt 1 SIWZ dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (powinny być wystawione nie wcześniej niż, 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.); -nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (powinny być wystawione nie wcześniej niż, 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentu lub dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach określonych odpowiednio powyżej w pkt 1). Dokumenty, są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Pozostałe dokumenty z punktu VI Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa w formie i treści w nim określonej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umwd.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach