Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Braniborskiej 6-8 we Wrocławiu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7822300, 7822397 , fax. 071 7822405
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
  ul. Strzegomska 6 6
  53-611 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7822300, 7822397, fax. 071 7822405
  REGON: 93000026000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Braniborskiej 6-8 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Braniborskiej 6-8 we Wrocławiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami Prawa zamówień publicznych, - posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, i-lub przedstawią zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych, - zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokument wymieniony w § 1 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt. 1, 5 i -lub 5a i 6 ust. 3 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 ze zm.) - w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali min 1 zadanie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 100.000,00 zł brutto. - dołączą dokument (referencje lub inny dokument) od poprzednich Zamawiających potwierdzający, że wykazane roboty zostały wykonane należycie, - dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. minimum 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w branżach: budowlanej i sanitarnej, mogącym wykazać się decyzjami o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. - w przypadku przedstawienia wykazu osób którymi będzie dysponował Wykonawca winno być załączone zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, według zasady: spełnia- nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ), 1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy zgodnie z art. 23 ustawy W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony pkt. 1.1 i 2 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. 1.3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 1.4. Dokumenty o których mowa w pkt 1.3 lit. a, b - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, winny zostać złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczone na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w pkt 1.1 są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 Ustawy - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Kosztorys ofertowy (załącznik Nr 3 do SIWZ) 4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych, wg. wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe. 5. Dokumenty (referencje lub równoważny inny dokument) od poprzednich zamawiających potwierdzający, że wykazana robota budowlana w załączniku Nr 4, została wykonana należycie. 6. Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do realizacji zadania wraz z załączeniem wymaganych uprawnień oraz zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego - załącznik Nr 5. 6.1. W przypadku przedstawienia wykazu osób którymi będzie dysponował Wykonawca winno być załączone zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 7. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 8. Dowód wpłaty wadium, w przypadku wpłaty pieniężnej potwierdzenie wpłaty - dokument np. odcinek ostemplowany przez bank potwierdzający wpłatę przelewem środków finansowych na konto Zamawiającego, w przypadku pozostałych form wniesienia wadium oryginał dokumentu należy złożyć w kasie MOPS przy ul. Strzegomskiej 6 we Wrocławiu, zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie -oryginał dowodu wniesienia wadium. 9. Zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.wroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach