Przetargi.pl
Sprawa NA-P/29/2009 Dostawa licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 3 części.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. Norwida 25
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3205133 , fax. 071 3205164
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. Norwida 25 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3205133, fax. 071 3205164
  REGON: 00000186700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawa NA-P/29/2009 Dostawa licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 3 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprawa NA-P/29/2009 Dostawa licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 3 części. Wartość zamówienia do 14.000 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi okreslone w art.22 ust.1 ustawy PZP: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 5. Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. wypełniny i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1 2. Podpisane oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 2 3.Podpisane oświadczenie ,że Wykonawca nie podlega wykluczeniu załącznik nr 3 4. Zestawienie - załącznik nr 4 5. Zaakceptowany i podpisany projekt umowy załącznik nr 5 6. Wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia ,a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie co njmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przzedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie- załącznik nr6 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosodarczej, jeżeli oddzielne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną