Przetargi.pl
Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Miasto i Gmina Pleszew ogłasza przetarg

 • Adres: 63300 Pleszew, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (062) 74 28 300 , fax. (062) 74 28 301
 • Data zamieszczenia: 2019-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Pleszew
  Rynek 1
  63300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. (062) 74 28 300, fax. (062) 74 28 301
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pleszew.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie pn. „Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew” obejmuje: a) Zadanie częściowe nr 1 – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej (do 5 m2 pow. łaty) mieszankami mineralno–bitumicznymi zamkniętymi z obcinaniem krawędzi. Zakres zadania około 160,00 Mg. b) Zadanie częściowe nr 2 – mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych: mechaniczne profilowanie nawierzchni polegające na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym drogi z nadaniem jezdni prawidłowego spadku oraz mechaniczne zagęszczenie gruntu. Zakres zadania około 110.000,00 m kw. c) Zadanie częściowe nr 3 – remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej: remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 i 8 cm. Zakres zadania około 960,00 m kw. d) Zadanie częściowe nr 4 – podbudowy tłuczniowe w tym: ­- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV i głębokości 10 cm wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km, ­- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, ­- podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-63 mm – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Zakres zadania około 2800,00 m kw. e) Zadanie częściowe nr 5 – wyrównanie tłuczniem istniejącej podbudowy tłuczniowej: wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem z kamienia łamanego o frakcji 0- 31,5 mm - zagęszczenie mechaniczne o średniej grubości po zagęszczeniu do 10 cm. Zakres zadania około 500,00 m sześciennych. f) Zadanie częściowe nr 6 – wyrównanie żużlem wielkopiecowym istniejącej podbudowy żużlowej: wyrównanie istniejącej podbudowy żużlowej żużlem wielkopiecowym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Zakres zadania około 4200,00 m kw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) na Zadanie częściowe nr 1 – 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych), b) na Zadanie częściowe nr 2 – 650,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych), c) na Zadanie częściowe nr 3 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), d) na Zadanie częściowe nr 4 – 1 550,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych), e) na Zadanie częściowe nr 5 – 1 950,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych), f) na Zadanie częściowe nr 6 – 600,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści złotych); 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 5) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374. UWAGA ! Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy kwota wadium zostanie zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, 63-300 Pleszew, w pok. nr 103 (sekretariat) lub dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji; b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ); c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ); d) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) – w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać „NIE DOTYCZY”; e) kosztorys ofertowy (wzór dokumentu jest załącznikiem nr 8 do SIWZ); f) kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (oryginał ewentualnej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia nie powinien być trwale połączony z ofertą); g) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy; h) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Stosowne oświadczenie o braku powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składa na druku oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach