Przetargi.pl
Dostawa instrumentarium chirurgicznego w tym, narzędzi i materiałów chirurgicznych, części do fizjodyspensera oraz urządzeń medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-812 Poznań, Bukowska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618547388 , fax. +48618547008
 • Data zamieszczenia: 2019-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.
  Bukowska 70
  60-812 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618547388, fax. +48618547008
  REGON: 30263900400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ucs.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego; Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa instrumentarium chirurgicznego w tym, narzędzi i materiałów chirurgicznych, części do fizjodyspensera oraz urządzeń medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Część I: Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i materiałów chirurgicznych Część II: Przedmiotem zamówienia jest dostawa części do fizjodyspensera Część III: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33131100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: - wypełniony Formularz ofertowy – według Załącznika nr 2a/b/c do SIWZ (odpowiednio dla danej części), - dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach