Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadac

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-100 Wągrowiec, Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 685 078 , fax. 672 685 077
 • Data zamieszczenia: 2019-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  Kościuszki 74
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 672 685 078, fax. 672 685 077
  REGON: 00030663800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwagrowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadac
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach. Rodzaj odpadów *: 180101 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) - 50 kg; 180102 - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) - 800 kg; 180103 - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o którym wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82) - 44000 kg; 180109 - leki inne niż wymienione w 18 01 08 - 10 kg. *Uwagi: rzeczywisty rodzaj generowanych odpadów jest uzależniony od procesów technologicznych i organizacyjnych i jako takie mogą też nie wystąpić w trakcie obowiązywania umowy; szacunkowe ilości możliwe do wytworzenia w ciągu 2 lat oparte są na przewidywaniach związanych z dotychczasową działalnością Zamawiającego i jako takie mogą ulec zmianie). Wartość zamówienia poniżej 221.000 Euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki zamówienia dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeśli wykaże, że posiada aktualne i ważne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami dotyczące zbierania (dotyczy podmiotów które są zobowiązane do posiadania odpowiedniego zezwolenia) i transportu odpadów medycznymi zgodnie wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późń. zm.) na wszystkie kody odpadów stanowiących przedmiot zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2.1 do SIWZ; lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej, o treści określonej – załącznik nr 2.3 do SIWZ (w wersji elektronicznej na adres: zampub@szpitalwagrowiec.pl w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zmawiającego o której mowa w Art. 86 ust. 5 Ustawy PZP); pełnomocnictwo - tylko w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne upoważnienie; w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP - przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; amawiający w odniesieniu do art. 22a ust. 3 ustawy PZP zobowiązany jest ocenić, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności lub zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zobowiązany jest badać, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust.5, tym samym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w ofercie oświadczenie o którym mowa w Rozdział III pkt. 2 oraz dokumenty, o których mowa w Rozdział III pkt. 3 złożone przez Podwykonawcę lub podmiot, którego udział lub zasoby stanowią potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach