Przetargi.pl
Remont wewnętrznych pomieszczeń w Domu Studenta Hilton w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16c
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8721018 , fax. 017 8721262
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana 16c 16c
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8721018, fax. 017 8721262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.univ.rzeszow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wewnętrznych pomieszczeń w Domu Studenta Hilton w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont wewnętrznych pomieszczeń w Domu Studenta Hilton w Rzeszowie. Opis przedmiotu zamówienia (dokumentację projektową) zawiera załącznik nr 1.1 do Siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) -Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy P.z.p. -Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie Nr konta: 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001 w tytule podając co najmniej sygnaturę postępowania: ZP/UR/101/2013 (w celu identyfikacji wpłaty). W przypadku wpłaty wadium w formie pieniężnej prosimy do oferty dołączyć dowód wpłaty. Wadium wnoszone w pieniądzu, musi znaleźć się na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. UWAGA!!! W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu, ponadto prosimy o załączenie do oferty kserokopii powyższego dokumentu wniesienia wadium (ksero powinno być połączone z ofertą, natomiast oryginał nie powinien być na trwale połączony z ofertą). Gwarancja zapłaty wadium, musi obejmować cały okres terminu związania ofertą - w tym przypadku 30 dni, liczone od momentu upływu terminu składania ofert. Jeżeli w trakcie postępowania zostanie zmieniony termin składania ofert, gwarancja powinna obejmować co najmniej okres 30 dniowy, liczony od przesuniętego terminu składania ofert. Gwarancja ubezpieczeniowa nie obejmująca całego okresu związania ofertą - uważana jest za niewniesioną. - Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.univ.rzeszow.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach