Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie żywienia w oddziale przedszkolnym SP Lubenia oraz dożywiania uczniów ze szkół Gminy Lubenia

Gmina Lubenia ogłasza przetarg

 • Adres: 36-042 Lubenia, Lubenia 131
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8503914, 8755096 , fax. 017 8755099
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubenia
  Lubenia 131 131
  36-042 Lubenia, woj. podkarpackie
  tel. 017 8503914, 8755096, fax. 017 8755099
  REGON: 69058212800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubenia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie żywienia w oddziale przedszkolnym SP Lubenia oraz dożywiania uczniów ze szkół Gminy Lubenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie żywienia w oddziale przedszkolnym SP Lubenia w okresie 02.09.2013-31.07.2015 r. dla 40 dzieci oraz dożywiania uczniów ze szkół Gminy Lubenia w okresie 02.09.2013-30.06.2015 r. dla 53 dzieci .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555231003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000,00 pln

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubenia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach